АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Обсадні труби та їх з’єднання

Читайте также:
 1. Бурильні труби та з’єднувальні муфти
 2. Ведучі бурильні труби
 3. Встановлення з’єднання з Інтернет за ADSL-технологією
 4. Заклепкове з’єднання
 5. З’ЄДНАННЯ РЕЗИСТОРІВ
 6. З’єднання, зміна розмірів та переміщення блоків
 7. З’єднанняконденсаторів
 8. Класифікація з’єднання деталей.
 9. Клейові з’єднання ОВ
 10. Метод паралельного з’єднання шунтів
 11. Михаил ТРУБИЦЫН, матрос-спасатель СОК «Спутник»
 12. Обважнені бурильні труби

Обсадну колону компонують із стальних суцільно­катаних труб, які з’єднуються між собою з допомогою різьби або зварки. Обсадні труби для нафтових і газових свердловин виготовляють у відповідності з існуючим стандартом .

За конструкцією всі труби можна умовно розділити на дві групи. Основну групу складають труби, виготовлені у вигляді пустотілого циліндра круглого поперечного перерізу з постійною по довжині товщиною стінки (рисунок 10.3 а, б). До другої групи належать труби, виготовлені у формі циліндра, потовщеного на одному кінці назовні (рисунок 10.3 в).

Труби з постійною по довжині товщиною стінки з’єднують між собою з допомогою муфт. Для цього кінцям кожної труби спеціальною обробкою надають форму зрізаного конуса з нахилом твірної до осі під кутом 1° 47’ 24²; подвоєний тангенс цього кута (конусність) дорівнює 1:16. На конічних поверхнях нарізують різьбу спеціального профілю.

 

а - труба з муфтовим з’єднанням та різьбою трикутного чи трапецієвидного профілю; б - труба з муфтовим з’єднанням підвищеної герметичності трапецієвидного профілю; в - труба з одним потовщеним кінцем, безмуфтовим з’єднанням підвищеної герметичності і різьбою трапецієвидного профілю

Рисунок 10.3 – Схема обсадних труб та їх з’єднань

 

Труби з потовщеними кінцями з’єднують між собою без муфт (рисунок 10.3 в). Для цього зовнішню поверхню нормального і внутрішню поверхню потовщеного кінця обробляють на конус і на конічних поверхнях нарізають різьби спеціального профілю з конусністю 1:16. Труби з’єднують згвинчуванням труба в трубу.

Стандартом передбачений випуск п’яти різновидностей з’єднань обсадних труб:

а) з короткою трикутною різьбою;

б) з подовженою трикутною різьбою;

в) з трапецієвидною різьбою (ОТТМ);

г) високогерметичні з трапецієвидною різьбою (ОТТГ);

д) високогерметичні безмуфтові з’єднання з трапецієвидною різьбою (ТБО).

Перші дві різновидності мають конічну різьбу трикутного профілю (рисунок 10.4) і відрізняються між собою довжиною різьби. Довжина різьби у з’єднаннях другої різновидності на (25-50) % (залежно від діаметра труби) більша, ніж першої. Кут при вершині профілю різьби дорівнює 60°.

 

1 - лінія паралельна осі різьби; 2 - лінія середнього діаметра різьби   Рисунок 10.4 – Профіль конічної різьби трикутного профіля

Оскільки радіуси заокруглень вершин і впадин різьби трикутного профілю не однакові, то при згвинчуванні муфти з трубою в з’єднанні утворюється тонкий зазор, найбільша висота якого Dp=0,076 мм. В цей зазор втискується надлишок мастила, і він виконує роль своєрідного гідрав­лічного затвора.З’єднання решти різно­видностей мають різьбу трапецієвидного профілю (рисунок 10.5).

Рисунок 10.5 – Схема трапецієвидного профілю різьби

Профіль різьби має форму нерівнобічної трапеції. Сторона профілю, що сприймає навантаження, нахилена до осі різьби під кутом 87°, а інша, завантажена значно менше, - під кутом 80°. Завдяки тому, що в з’єднаннях з трапецієвидною різьбою кут нахилу найнавантаженішої сторони профілю до осі різьби значно вищий, ніж в з’єднаннях з трикутною різьбою, міцність перших на розтяг значно більша, ніж в останніх.

 

На кінцях труб ОТТГ і ТБО і в муфтах є гладкі ущільнюючі конічні поверхні. При згвинчуванні з натягом ніпельний кінець такої поверхні щільно притискується до відповідної поверхні муфти ОТТГ (муфтового кінця труби ТБО), завдяки чому досягається висока герметичність з’єднання.

Згідно з стандартом, обсадні труби за точністю і якістю можуть бути двох виконань - А та Б (виконання А точніше).

Стандартом допускається деяка овальність (відношення різниці найбільшого і найменшого діаметрів труби до їх півсуми) - до 2,5 % і різностінність - до 12,5 %.

Обсадні труби виготовляють зі сталей семи груп міцності: Д, К, Е, Л, М, Р, Т.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)