АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

З’єднанняконденсаторів

Електрична ємність являється однією з найважливіших фізичних властивостей провідника.

Електрична ємність – це здатність провідника накопичувати електричний заряд, якщо відокремленому провіднику надати електричний заряд то він буде пропорційним величині потенціалу.

С- коефіцієнт пропорційності – const,він називається ємністю провідника.

Електрична ємність – це фізична величина, яка дорівнює відношенню заряду провідника до його потенціалу, якщо припустити ,що всі інші провідники віддалені.

В СІ за допомогою ємності прийнята електрична ємність провідника, якого на 1Кл прозводить до його потенціалу на 1В і позначаєтьсйя Ф(фарад) ЕЄ між 2-ма потенціалами,ЕЗ яких рівні,але протилежний по знаку дорінє відношенню одного із зарядів

до різниці потенціалів цих потенціалів .

 


 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.017 сек.)