АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Профілі похилих свердловин

Читайте также:
 1. Бесфільтрові свердловини. Технологія буріння.
 2. Вибір і обгрунтування конструкції свердловини ударно-канатного буріння
 3. Види буріння похилих свердловин
 4. Геофізичні дослідження в свердловинах.
 5. Закріплення свердловин трубами.
 6. Ис.10 Розрахункова схема без фільтрової свердловини
 7. Класифікація методів буріння свердловин
 8. Класифікація свердловин за призначенням
 9. Класифікація свердловин.
 10. Коротка історія розвитку буріння свердловин
 11. Мета та способи цементування свердловин
 12. Основні елементи свердловини.

Велике значення при похилонаправленому бурінні має правильний вибір профілю свердловини. Раціональний профіль дозволяє скоротити до мінімуму роботи з відхилювачем, забезпечує необхідне зміщення вибою і допустиму інтенсивність викривлення, а також вільний прохід по стволу компоновки низу бурильної колони.

Профіль похилої свердловини необхідно вибирати таким чином, щоб при мінімальних затратах часу і засобів довести її до проектної глибини без будь-яких ускладнень, забезпечивши необхідну якість її для тривалої експлуатації.

Широко застосовуються і відповідають практично всім геолого-технічним умовам буріння і експлуатації профілі свердловини п’яти типів (рисунок 9.8).

 

1 - вертикальна ділянка; 2 - ділянка набору кривизни;

3 - ділянка стабілізації; 4 - ділянка зменшення кривизни;

5 - вертикальна ділянка

 

Рисунок 9.8 – Профілі похилих свердловин

 

Профіль “а” найпоширеніший і складається з трьох ділянок: верхньої вертикальної 1; набору кривизни 2; похило-прямолінійної (стабілізації) 3. При цьому профілі до мінімуму зводиться кількість рейсів з відхилювачем, забезпечується значне відхилення від вертикалі при невеликому куті нахилу свердловини. Експлуатація свердловин з таким профілем не викликає ускладнень. Цей профіль рекомендується в основному для буріння похилих свердловин на однопластові родовища з великим відхиленням при середній глибині.

Різновидністю профілю “а” є профіль “б”. У ньому замість похилонаправленої ділянки є ділянка 4, на якій зенітний кут зменшується. Такий профіль вимагає набору значно більшого кута в кінці ділянки 2. Довжина цієї ділянки більша, а роботи з відхилювачем вимагають додаткової затрати часу і засобів. Такий профіль рекомендується застосовувати у випадку ускладненого буріння свердловин при незмінному зенітному куті.

Профіль типу “в” складається з п’яти ділянок: вертикальної 1, набору кривизни 2, стабілізації 3, зменшення кривизни 4 і вертикальної 5. Він дозволяє при розкритті декількох продуктивних пластів експлуатувати будь-який з них із збереженням загальної сітки розробки. Цей профіль найскладніший і супроводжується найбільшим видовженням ствола свердловини.

Коли не вдається стабілізувати зенітний кут, свердловини бурять за профілем “г”, який складається з чотирьох ділянок і відрізняється від попереднього заміною ділянок 3 і 4 на ділянку 4 природного зниження зенітного кута.Профіль типу “д” складається з вертикальної ділянки 1 і ділянки набору зенітного кута 2. Профіль характеризується великою протяжністю ділянки 2, на якій проводяться роботи з відхилювачем. Цей профіль рекомендується застосовувати за умов, що сприяють природному викривленню свердловини, а також у тих випадках, коли можливе буріння без орієнтування відхилювача.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)