АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Техніко-економічні показники роботи бурових доліт

Читайте также:
 1. Автоматизация и роботизация
 2. Алгоритм роботи командирiв щодо попередження та подолання конфлiктних ситуацiй
 3. Алгоритми роботи посадових осіб щодо профілактики суїцидальних проявів
 4. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 5. Аналіз роботи системи
 6. Б. Аварійний режим роботи трьохфазної мережі з ізольованою нейтраллю.
 7. Бактериологічні показники якості води характеризують нешкідливість води відносно присутності хвороботворних мікроорганізмів.
 8. Варіанти питань до модульної контрольної роботи
 9. Варіанти питань до модульної контрольної роботи
 10. Варіанти питань до модульної роботи
 11. Вартісні показники ефективності використання
 12. Вибір оптимального режиму роботи і відпочинку

Ефективність роботи долота на вибої оцінюють багатьма показниками, основними з яких є проходка на долото, механічна і рейсова швидкості буріння та собівартість 1 м проходки.

1 Проходка на долото (hд ) - це кількість метрів, пробурених даним долотом до його повного зносу. Якщо долото спускається в свердловину декілька разів, то проходку за кожний спуск називають проходкою за рейс (hр ). У випадку, коли долото зношується за один рейс hд = hр . При використанні алмазних доліт і доліт типу “ИСМ”, а також бурильних головок для відбору керна hр < hд .

2 Механічна швидкість буріння характеризує інтенсивність руйнування породи долотом і дорівнює кількості метрів, пробурених за одиницю часу взаємодії долота з породою.

(3.1)

де h - проходка; t - час.

Відношення проходки за рейс до часу, затраченого на руйнування породи протягом цього рейсу, називають середньою механічною швидкістю буріння.

(3.2)

де tм - час механічного буріння за рейс.

3 Під рейсовою швидкістю розуміють швидкість поглиблення свердловини з врахуванням затрат часу не тільки на руйнування породи, але і на спуско-підіймальні операції та допоміжні роботи протягом цього рейсу.

(3.3)

Відношення проходки за рейс до суми затрат часу на механічне руйнування породи tм протягом даного рейсу, на спуск нового і підйом зношеного долота, а також заміну останнього tзд та на підготовчо-заключні і допоміжні роботи tд протягом рейсу (нарощення бурильної колони, проробка привибійної зони новим долотом, промивка свердловини перед підйомом зношеного) називають середньою рейсовою швидкістю.

(3.4)

 

4 Собівартість 1 м проходки враховує вартість долота та інші витрати, необхідні для забезпечення буріння

 

, (3.5)

де С - собівартість 1 м проходки ;

Сд - оптова ціна долота ;

Сбу - вартість 1 години роботи бурової установки.

Якщо відома рейсова швидкість, формулу (3.5) можна перетворити на

(3.6)

При порівняльній оцінці роботи доліт в аналогічних умовах, кращими вважаються ті долота, які забезпечують максимальну рейсову швидкість і мінімальну собівартість 1 м проходки.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)