АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Твердосплавні долота

Читайте также:
  1. PDC ДОЛОТА
  2. Алмазні долота
  3. АЛМАЗНЫЕ ДОЛОТА
  4. Бурові долота для буріння з відбором керна
  5. Лопатеві долота
  6. ОДНОШАРОШЕЧНЫЕ ДОЛОТА
  7. Оценка долговечности вооружения и опор шарошек и решение о классе долота
  8. РАСШИРИТЕЛИ – БИЦЕНТРИЧНЫЕ ДОЛОТА
  9. ШАРОШЕЧНЫЕ ДОЛОТА
  10. Шарошкові долота

Поряд з алмазними широко застосовуються твердосплавні долота, контактні сектори яких укріплені твердими сплавами. При бурінні з вибійними двигунами в неабразивних породах середньої твердості добрі результати дають долота, армовані твердим сплавом і зубцями, виготовленими з твердого сплаву “Славутич”. Останні, як і лопатеві долота, розроблені інститутом надтвердих матеріалів Національної Академії Наук України (“ІНМ”).

1 - корпус; 2 - приєднувальна різьба; 3 - різці-вставки; 4 - насадка; 5 - промивні канали   Рисунок 3.7—Твердосплавне долото «ИСМ» типу М

Долота “ИСМ” руйнують породу аналогічно алмазним долотам, тобто за принципом різання (мікрорізання) і стирання.

Долото складається із стального корпусу, на торцевій профільній поверхні якого, виконаній у вигляді радіально розміщених секторів, і калібруючій стінку свердловини поверхні є зубці-вставки з твердого сплаву “Славутич” (рисунок 3.7). Твердий сплав “Славутич” виготовляють методами порошкової металургії на основі природних або синтетичних алмазних кристалів і карбіду вольфраму. Виліт твердосплавних зубців над кон­тактною поверхнею складає (3-5) мм, а на поверхні, що калібрує стінки свердловини, зубці втоплені.

З’єднують долото з бурильною колоною або валом вибійного двигуна за допомогою замкової різьби.

Промивальна рідина із насадок надходить у промивні канали між секторами, захоплює частинки вибуреної породи, виносить їх у затрубний простір і далі на денну поверхню.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)