АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Безробіття та зайнятість

Читайте также:
 1. Безробіття населення: види, структура, причини
 2. Види безробіття
 3. Зайнятість і безробіття. Регулювання рівня зайнятості
 4. Зайнятість населення в сучасній ринковій економіці
 5. Збори до Фонду страхування на випадок безробіття
 6. Криві Філіпса. Взаємозв’язок інфляції та безробіття
 7. Природний рівень безробіття. Закон Оукена
 8. Причини та види безробіття
 9. Проблема безробіття, причини і види безробіття та шляхи вирішення проблеми
 10. Соціально-економічні наслідки безробіття та шляхи його скорочення
 11. Стаття 9. Право особи на соціальний захист у разі настання безробіття

Безробіття – соціально-економічне явище, за якого частина пра-

цездатного населення не може знайти роботу, стає відносно над лишковою,

поповнюючи резервну армію праці.

За визначенням Макконала і Брю, безробіття – це неспроможність

держави забезпечити всіх бажаючих робочими місцями.

Є такі види безробіття

1) технологічне – спричинене витіснен ням працівників внаслідок впро-

вадження нової, переваж но автоматизованої техніки;

2) фрикційне – пов'язане з плинністю ро бочої сили, зумовленої її про-

фесіональними, віковими та регіональними переміщеннями. Вини-

кає внаслідок зміни роботи чи переїзду на інше місце проживання.

Цей вид безробіття триває до 2-х тижнів;

3) структурне – зумовлене структурни ми змінами в економіці, що

спричиняють невідповідність між галузями економіки і професійною

підготовкою найманих працівників. Виникає внаслідок розвитку тех-

нологій. Структурне безробіття більш довготривале і потребує пере-

кваліфікації безробітного;

4) циклічне – спричинене спадом економічної кон’юнктури всередині

країни – економічними циклами і насамперед кризами;

5) конверсійне – зумовлене закінченням військових дій, значним скоро-

ченням виробництва війсь кової продукції;

6) регіональне – пов'язане з недостатнім розвитком промисловості в

окремих регіонах, наявністю в них надлишку робочої сили тощо;

7) інституційне – цей вид безробіття пов’язаний із недосконалою орга-

нізацією роботи самого ринку праці, тобто відсутність інформації за

регіональними ринками праці не дає можливості ефективно розподі-

ляти трудові ресурси по регіонах;

8) добровільне – в кожній країні існує прошарок людей, які не бажають

працювати через ряд психологічних причин.

103

Природний рівень безробіття – це сума фрикційного та структурного

безробіття, при чому циклічне безробіття дорівнює 0. Природний рівень

безробіття – це той рівень, при якому виробляється потенційний ВВП.

Закон Оукена: якщо фактичний рівень безробіття перевищує природ-

ний рівень безробіття на 1%, то країна втрачає 2,5% ВВП.

Технологічна концепція безробіття виникла в середи ні 50-х років XX

ст. Згідно з нею, причиною безробіття є прогрес техніки, технічні зміниу виробництві, особливо раптові. Боротися з безробіттям, на думку її ав-

торів, мож на лише через обмеження технологічного прогресу, його спо-

вільненням.

Кейнсіанська теорія безробіття причиною безробіття називає недо-

статній попит на товари, що зумовлено схильністю людей до заощаджен-

ня та недостатніми сти мулами до інвестицій. Кейнсіанці переконані, що

ліквіду вати безробіття можна, якщо держава стимулюватиме по пит та

інвестиції.

Монетаристська концепція безробіття пояснює його високим рів-

нем заробітної плати: щоб знизити безробіття, слід зменшити заробітну

плату. Неокласична школа вва жає безробіття природним явищем.

Марксистська теорія безробіття посилається на зако номірності

капіталістичного способу виробництва, насампе ред закони конкурент-

ної боротьби, які змушують капіталіс тів збільшувати інвестиції, вдоско-

налювати техніку. Це спричиняє відносне збільшення витрат на засо-

би виробниц тва порівняно з витратами на робочу силу, що й зумовлює

зростання органічної будови капіталу та збільшення безробіття. Останнє

також пов'язане з циклічними процесами нагромадження капіталу й осо-

бливостями відтворення.

Сучасні методи боротьби з безробіттям:

1) зменшення робочого дня і робочого тижня;

2) підписання угод між роботодавцями, профспілками та державою про

стабільність зарплати;

3) державне фінансування підприємств та фірм, які надають робочі міс-

ця поза необхідною нормою.

В Україні на 1 жовтня 2007 року зареєстровано: 27 000 000 чол. пра-

цездатного населення, близько 900 000 безробітних (3,1%) та 11 000 000

чол. за кордоном.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)