АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розрахунки за експорт і імпорт товарів

Читайте также:
 1. Взаємозв’язок між чистим експортом і чистими інвестиціями.
 2. Вирівнювання по прямій динаміки експорту послуг
 3. Імміграційна політика країн імпортерів робочої сили
 4. Майстер імпорту фотографії
 5. Облік придбання товарів по імпорту
 6. Показники динаміки експорту послуг пасажирського залізничного транспорту України за І квартал 2008 року
 7. Простір товарів. Аксіоми простору товарів.
 8. Розподіл цін імпортної продукції по регіонам України за 2010 рік
 9. Розрахунки з оплати праці в натуральному виразі і відрахування у централізовані фонди
 10. Розрахунки з податку на додану вартість
 11. Якщо курс національної валюти знизиться, то як це вплине на інтереси експортерів і імпортерів товарів цієї країни.

Визначте, в яких з перелічених дій реалізуються функції грошей:

а) міра вартості;

б) засіб платежу;

в) засіб обігу;

г) засіб заощадження;

Д) світові гроші.

7. Виходячи із закону грошового обігу, дайте відповідь на запитання, як

вплине на кількість грошей в обігу:

1) зростання суми цін товарів (послуг);

2) збільшення кредиту (виданого і поверненого рівною мірою);

3) збільшення взаємопогашених платежів;

Зростання кількості оборотів грошової одиниці.

У відповідях використовувати поняття:

а) збільшить;

б) зменшить;

В) залишить без змін.

Нижче наведені положення, що становлять суть теорії трудової вар-

тості і теорії граничної корисності:

1) ціни формуються під впливом ціни попиту і ціни пропозиції;

2) ціни залежать від корисності товару для покупця;

3) основу ціни складає вартість товарів;

4) в цінах втілений компроміс інтересів покупця і продавця;

5) відхилення цін від вартості регулюють структуру виробництва;

Відхилення цін від вартості спричиняє поділ виробників .на бідних і

Багатих.

Визначте, до якої теорії належать перелічені положення.

Задачі

Сума цін реалізованих за рік товарів – 900 млрд дол. З них 200 млрд

Продано в кредит з відстрочкою платежів до наступного року. Плате-

Жі, по яких настав час оплати за операції, здійснені раніше, станов-

Лять 150 млрд дол., взаємопогашені платежі – 50 млрд дол. Гроші роб-

Лять у середньому 8 оборотів на рік.

Визначте кількість грошей, необхідних для обігу.

Застосування прогресивних технологій дало змогу підвищити про-

дуктивність праці у світовій золотодобувній галузі на 10%.

Визначте, як це позначиться на товарних цінах за умов:

а) золотого стандарту;

Б) нерозмінних грошових знаків.

Продуктивність праці в золотодобувній про мисловості зросла на

10%, а потреба в золоті виробниц тва – на 20%.

Визначте, як за умов золотого стандарту це позначиться на:

а) вартості золота;

Б) цінах споживчого ринку.

Продуктивність праці в золотодобувній про мисловості зросла на10%, а загальний світовий видобуток золота збільшився на 25%. При

цьому сукупний попит на споживчих ринках зменшився на 25%.

Визначте:

А) як зміниться ціна на золото?

Б) як зміняться ціни на споживчі товари за умов золотого стандарту?

В) як зміняться ціни на споживчі товари за умов функціонування нероз-

Мінних грошових знаків?

У грошовій одиниці країни після проведен ня ревальвації вміст золо-

та збільшився на 50%. Водночас вартість золота знизилася на 30%.

Визначте, як зміниться рівень товарних цін:

а) у паперових грошах;


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)