АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розрахунки з податку на додану вартість

Читайте также:
 1. Безмежність потреб і обмеженість ресурсів. Закон обмеженості ресурсів. Альтернативні вибір та вартість. Крива виробничих можливостей.
 2. Вартість
 3. Вартість грошей в часі: нарощування і дисконтування
 4. Визначення оптимальної ставки податку.
 5. Вплив матеріально-технічного забезпечення на собівартість ремонтно-будівельних робіт
 6. Вплив параметрів технічного стану і ТО на собівартість сільськогосподарської продукції та основні техніко-економічні показники використання МТП
 7. Елементи податку, їх характеристика
 8. Загальні ТМО формування понять про величини, що вивчаються в курсі математики І-ІУ класів (довжина, площа, маса, місткість, час, швидкість, ціна, вартість, тощо).
 9. Контрольні бюджетні показники є відображенням як поглядів уряду на вплив держави на економіку, так і його пріоритетів щодо обсягів оподаткування, позик і видатків.
 10. На вартість його рішення на першому курсі, якщо Петро має можли-
 11. Обсяги та динаміка сплати податку на додану вартість
 12. Об’єктом амортизації є вартість основних засобів (крім вартості землі і незавершених капітальних інвестицій).

Підприємства, що підлягають обов’язковій реєстрації, або зареєстровані добровільно платниками ПДВ, повинні вести облік з ПДВ.

Податковим періодом є календарний місяць, отже облік ПДВ необхідно вести протягом місяця та в кінці місяця складати Декларацію. Первинними документами для обліку розрахунків з податку на додану вартість є податкові накладні, типова форма яких затверджена наказом ДПАУ від 30.06.2005р. № 244.

Податкові накладні виписуються у двох екземплярах продавцем продукції товарів, робіт, послуг, інших товарно-матеріальних цінностей тощо, якщо їх перелік включений до переліку об’єктів, що при продажу підлягають обкладанню таким податком за ставкою 20% або 0%. Інформація з накладних протягом місяця реєструється у реєстрах податкових накладних: у розділі 2 «Видані податкові накладні» фіксується інформація про суми ПДВ, які підприємство зобов’язане сплатити до бюджету (зобов’язання по ПДВ).у розділі 1 «Отримані податкові накладні» фіксуються суми ПДВ у вартості придбаних продукції, товарів, робіт, послуг тощо, на які підприємство має право зменшити свої податкові зобов’язання по ПДВ перед бюджетом (податковий кредит).

В кінці місяця підводяться підсумки в обох реєстрах, та переносяться у відомість аналітичного обліку розрахунків по податках і платежах з бюджетом в кореспонденції з відповідними бухгалтерськими рахунками. Відображення операцій з ПДВ наведено у таблиці 12.6.

 

Таблиця 12.6

 

Зміст операції Дт Кт Сума, грн.
Відвантажена продукція покупцям з відстроченням платежу (вкл. ПДВ)
Нараховано зобов'язання з ПДВ 4000 (ПДВ)
Списана собівартість відвантаженої продукції
Отримана від постачальника сировина 3000 (без ПДВ)
Відображено розрахунки за податковим кредитом з ПДВ 600 (ПДВ)
Перераховано належну до бюджету суму ПДВ 3400 (4000 - 600)

Питання для самоконтролю

1. Поясніть зміст поняття "зобов'язання".

2. За яких умов зобов'язання відображаються у фінансовій звітності?

3. Яким чином класифікуються зобов'язання для цілей бухгалтерського обліку і відображення у фінансовій звітності.4. У якому порядку здійснюється аналітичний облік зобов'язань?

5. Оцінка зобов'язань та її визначення.

Література: [25, 37, 45, 96, 98,100, 101, 102, 105]

 


Модуль 2. Облік господарських процесів

Змістовий модуль 2. Облік господарських процесів 2

Тема 13. Облік витрат діяльності підприємства

 

План вивчення теми

 

1. Визнання та оцінка витрат в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності.

2. Склад, групування та класифікація витрат.

3. Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції.

4. Облік виробничих витрат та формування собівартості готової продукції (робіт, послуг).

5. Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати, інші витрати та їх облік.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)