АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

До рахунків товарно-матеріальних цінностей

Читайте также:
 1. Cутність та умови застосування міжнародних розрахунків за допомогою акредитивів.
 2. А) Ревізія розрахунків за відшкодуванням завданих збитків
 3. Б) Ревізія розрахунків за податками і платежами
 4. В) Ревізія розрахунків за страхуванням
 5. Взаємозв’язок рахунків платіжного балансу
 6. Визначення цінностей. Об'єктивістська та суб'єктивістська концепції цінностей
 7. Класифікація рахунків
 8. Класифікація цінностей
 9. Контроль і ревізія розрахунків з дебіторами (покупцями і замовниками, з різними дебіторами).
 10. Контроль і ревізія розрахунків з кредиторами (постачальниками і підрядниками, по претензіях, по відшкодуванню матеріальних збитків та іншими кредиторами).
 11. Контроль і ревізія розрахунків з оплати праці.

 

Рахунок № _201"Сировина і матеріали"

 

№ аналітичний рах. Найменування аналітичний рах. Одиниця виміру Залишок на 31.03 Оборот за квітень Залишок на 30.04
кількість сума, грн.. надходження видатки кількість сума, грн..
кіль-кість сума, грн. кіль-кість сума, грн.
Цемент М 400 т 1,5 2,5
Щебінь т - -
Фарба кг - -
  Разом х х х х х

 

Аналітичний облік розрахункових операцій ведеться тільки у вартісному показнику (таблиця ), тому і оборотно-сальдові відомості по таких рахунках складаються тільки у вартісному вимірнику. Оборотні відомості по рахунках аналітичного обліку мають контрольне і інформаційне значення.

Таблиця 3.8

Оборотно-сальдова відомість

По аналітичних рахунках до розрахункових рахунків

 

Рахунок № 631 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками"

 

Найменування аналітичних рахунків Сальдо на 31.03 Обороти за квітень Сальдо на 30.04
Дт Кт Дт Кт Дт Кт
ВАТ "Плутон" - 14800,00 12600,00 900,00 -
ПП "Лотос" - 500,00 2700,00 2600,00 - 400,00
ТОВ "Дорбуд" - 6750,00 - - - 6750,00
  Разом - 22050,00 15300,00 3500,00 - 10250,00

 


Питання для самоконтролю

 

1. Будова рахунку та його призначення.

2. Чи існує взаємозв'язок бухгалтерських рахунків із формами фінансової звітності і в чому він полягає?

3. Поясніть призначення активних рахунків та наведіть правила записів на них.

4. Поясніть призначення пасивних рахунків та наведіть правила записів на них.

5. Поясніть призначення активно-пасивних рахунків та наведіть правила записів на них.

6. В чому полягає сутність контрактивних і контрпасивних рахунків?

7. З якою метою використовуються синтетичні рахунки? Їх структура.8. Аналітичні рахунки, порядок їх застосування.

9. За яким принципом побудовано План бухгалтерських рахунків активів, капіталу, зобов'зань і господарських операцій.

10. Поясніть призначення балансових і номінальних рахунків.

11. Поясність призначення забалансових рахунків.

12. В чому полягає контрольне значення оборотних відомостей за синтетичними і аналітичними рахунками?

13. Розкрийте сутність шахової оборотної відомості.

14. Розкрийте сутність оборотно-сальдової відомості за синтетичними рахунками.

 

Література: [25, 93, 94, 95, 99, 100, 101]

 


Модуль 1. Поняття і метод бухгалтерського обліку

Тема 4. Оцінювання та калькуляція

План вивчення теми

1. Оцінка як елемент методу бухгалтерського обліку: мета, принципи, методи.

2. Сутність та види калькуляції.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)