АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Обєкти нарахувань та утримань до фондів соціального захисту

Читайте также:
 1. II. Поняття соціального процесу.
 2. А. Рішення на застосування одного з перших трьох режимів радіаційного захисту
 3. Б. Рішення на застосування четвертого або п'ятого режимів радіаційного захисту
 4. В) становлять зміст соціального захисту безробітних.
 5. Видатки шкіл. Використання основних фондів
 6. Види соціального забезпечення.
 7. Визначте зміст соціального конфлікту – 15 б.
 8. Вимоги керівних і нормативних документів по зберіганню спеціального майна цивільного захисту
 9. Виселення наймачів із жилих приміщень у будинках державного та громадського житлових фондів.
 10. Діяльність як основа соціального буття людини.
 11. Діяльність як спосіб існування соціального. Особливості прояву соціальних заковів
 12. Договір найму жилого приміщення в будинках державного та громадського житлових фондів.
Вид платежу Об'єкти для утримань і нарахувань платежів до фондів соціального страхування Ставка, %
Страхові платежі до Пенсійно-го фонду сума фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону про оплату праці, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб; виплат винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб; суми оплати перших п'яти днів тимчасової втрати працездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги з тимчасової непрацездатності; утримання: 2% із суми об'єкту утримання; нарахування: 33,2% на об'єкт нарахування;

Продовження таблиці 8.3

Страхові платежі до фонду на випадок непраце здатності фактичні витрати на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітних плат, інші заохочувальні і компенсаційні виплати, в тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону про оплату праці, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб;   утримання: 0,5% об'єкту утримання, якщо об'єкт не перевищує прожиткового мінімуму і 1%, якщо об'єкт перевищує прожитковий мінімум; нарахування: 1,5% від об'єкту нарахування
Страхові платежі до фонду на випадок безробіття фактичні витрати на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітних плат, інші заохочувальні і компенсаційні виплати, в тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону про оплату праці, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб; утримання: 0,5 % об'єкту утримання нарахування: 1,3% від об'єкту нарахування;
Страхові платежі до фонду від нещасних випадків і профзахво- рювань фактичні витрати на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітних плат, інші заохочувальні і компенсаційні виплати, в тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону про оплату праці, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб.   утримання: суто за бажанням працівника; нарахування: за встановленою для кожного конкретного підприємства, ставкою від об'єкта нарахування

 Синтетичний облік розрахунків з фондами соціального страхування ведеться на рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням", який має субрахунки:

651 "За пенсійним забезпеченням";

652" За соціальним страхуванням";

653" За страхуванням на випадок безробіття";

656" За страхуванням на випадок нещасних випадків і профзахворювань".

По кредиту цих рахунків відображаються зобов'язання перед фондами по утриманих та нарахованих внесках, а по дебету їх перерахування та використання.


Приклад:

Таблиця 8.4


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)