АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення

Читайте также:
 1. Автоматизоване робоче місце бухгалтера (АРМБ): призначення, функції та його рівні.
 2. Автоматизоване робоче місце бухгалтера (АРМБ): призначення, функції та його рівні.
 3. Бази даних, їх призначення та основні елементи.
 4. Бази знань та їх призначення
 5. Будова, призначення та правила використання порошкових вогнегасників.
 6. Бухгалтерські записи (проводки) складають перед записом сум на рахунки.
 7. Бухгалтерські рахунки, їх призначення, функції і побудова
 8. Визначення долі (призначення) закладених органів (developmental fate).
 9. Витрати виробництва. Прибуток і його призначення. Рентабельність
 10. Документи, їх призначення і класифікація
 11. Духовність та її призначення
 12. Евакуаційні органи, їх призначення.

Для систематизації і накопичення інформації протягом місяця про зменшення і збільшення однорідних груп засобів, капіталу і зобов'язань, доходів і витрат, які відбулись внаслідок здійснення господарських операцій, застосовуються бухгалтерські рахунки.

Бухгалтерський рахунок – це символ, який застосовується для запису і узагальнення інформації про збільшення або зменшення засобів, джерел формування засобів, власного капіталу, доходів і витрат і слугує засобом відображення поточного контролю господарських операцій з ними у вартісному виразі.

Графічно бухгалтерський рахунок можна представити у вигляді літери Т, яка поділена на дві частини. Ліва має назву “Дебет” від лат. “дебере” (він винен), права – “Кредит” від лат.”кредере” (вірити)

 

Дебет Кредит

Сальдо поч. Сальдо поч.
Суми збільшення активів або зменшення зобов'язань і капіталу Суми збільшення зобов'язань і капіталу або зменшення активів
Обороти Обороти
Сальдо кінц. Сальдо кінц.

 

Для кожної групи однорідних активів і зобов’язань відкривають окремі рахунки за їх назвами. Приклад назви рахунків: "Основні засоби", "Виробничі запаси", "Розрахунки з оплати праці", "Каса", "Статутний капітал" тощо.Для придбання навичків відображення операцій на рахунках необхідно засвоїти їх структуру і правила записів на них:

1. Рахунок відкривається на місяць. Залишок на рахунку на початок місяця називають "Сальдо початкове" (воно записується або тільки по дебету, або тільки по кредиту, або по дебету і кредиту одночасно в залежності від того, що обліковується на цьому рахунку: активи, капітал чи зобов'язання). Воно показує наявність на початок місяця у вартісному виразі або активів , або капіталу, або зобов'язань. Якщо залишку немає, рахунок вважається закритим.

2. Суму збільшення і зменшення активів, капіталу, зобов'язань, доходів або витрат протягом місяця записують у хронологічному порядку відповідно в ліву або праву частину рахунку. Підсумок цих сум за місяць (окремо у лівій і правій частинах) називають оборотами по дебету і кредиту.

3. Різниця між сумами записаними у лівій і правій частинах рахунку на кінець місяця називають "Сальдо кінцевим". Сальдо кінцеве показує наявність на кінець місяця у вартісному виразі або активів , або капіталу, або зобов'язань. Якщо залишку немає, рахунок вважається закритим.Оскільки на кінець кожного місяця на всіх рахунках визначають залишки, які показують у вартісному виразі наявність активів , капіталу і зобов'язань, то на дату балансу для його складання ці залишки достатньо перенести у відповідні статті балансу, призначення якого, полягає саме у відображенні на звітну дату у вартісному виразі наявності активів, капіталу і зобов'язань. Отже, рахунки мають органічний зв'язок із Балансом. По відношенню до Балансу рахунки бувають активні і пасивні.

Активні рахунки призначені для обліку стану і змін господарських засобів за їх видами.Тому на них протягом місяця відображаються зміни у складі засобів підприємства ( збільшення, або зменшення), а на кінець місяця визначаються їх залишки. Залишки з активних рахунків переносяться в Актив балансу.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)