АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Правило відображення інформації на пасивному рахунку

Читайте также:
 1. Але монетарне правило не враховує мінливості швидкості обігу грошей та чутливості попиту до зміни процентної ставки.
 2. Виды светофоров и правило их установки
 3. Вопрос№10 Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца
 4. Второе правило
 5. Глава VI. Правило фаз.
 6. Гондурасе, Панаме, Парагвае и, как правило, называются На-
 7. Графічний та аудіовізуальний способи передачі інформації
 8. Джерела інформації для економічного аналізу
 9. Доход и прибыль фирмы. Правило максимизации прибыли.
 10. Єдина система класифікації техніко-економічної інформації
 11. Закон Фарадея для электромагнитной индукции. Правило Ленца.
 12. Законы Ньютона. Правило сложения сил.

Характерною особливістю пасивного рахунку є те. що він являється дзеркальним відображенням активного рахунку.

1. Залишок (сальдо) капіталу або зобов'язань на пасивному рахунку на початок місяця записують по кредиту рахунку, якщо він дорівнює 0, проставляють прочерк.

2. Дані про збільшення капіталу, або зобов'язань , що відбулось в результаті господарських операцій, записується в правій частині (кредиту рахунку), а про зменшення - у лівій (дебету).

3. Підсумок сум записаних за місцяць у лівій і правій частинах називають оборотами по дебету і кредиту.

4. Залишок по рахунку на кінець місяця визначається так:

 

Сальдо на поч. міс-ця + Оборот по кредиту - Оборот по дебету

Дт Пасивний рахунок Кт
  Сальдо поч.
зменшення зобов'язаньі капіталу (-) збільшення зобов'язань капіталу (+)
Оборот за м-ць Оборот за м-ць
  Сальдо кінц.

Приклад 1:Залишок сировини на початок місяця становив у вартісному виразі 500 грн.. Протягом місяця із сировиною були здійснені такі операції.

1. Отримано на склад від постачальників сировина на суму 3500 грн..

2. Видана сировина у виробництво на суму 2800 грн..

3. Оприбуткована сировина від підзвітної особи Петрова П.О на суму 380 грн..

Дт Сировина і матеріали Кт

Сальдо поч. 500,00  
1. 3500,00 3. 380,00 2. 2800,00
оборот3880,00 оборот 2800,00
Сальдо кінц. 1580,00  

Приклад 2:Залишок на рахунку "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" на початок місяця склав 5600 грн.. Протягом місяця відбулись такі операції:

1. Отримано на склад від постачальників сировина на суму 3500 грн..

2. Перераховані постачальникам грошові кошти з поточного рахунку за отриману сировину 9000 грн..

3. Надійшло від постачальників паливо на суму 2500 грн..

Дт Розрахунки з Кт

Постачальниками і

підрядниками

  Сальдо поч. 5600,00
2. 9000,00 1. 3500,00 3. 2500,00
оборот 9000,00 оборот 6000,00
  Сальдо кінц. 2600,00

 

Приклад 3:Залишок на активно-пасивному рахунку "Розрахунки з підзвітними особами" склав по дебету 500 грн.. (Петров П.О. - 410 грн.. і Мурко В.О. - 90 грн.). Це означає. що на початок місяця була тільки дебіторська заборгованість підзвітних осіб перед підприємством.Підзвітні особи склали звіти про використання коштів, які були їм надані в підзвіт. Операції можна сформулювати так:

На підставі затверджених звітів:

1. Отримано від підзвітної особи Петрова П.О. на склад сировина на суму 380 грн. та списана з нього дебіторська заборгованість.

2. Списана дебіторська заборгованість підзвітної особи Мурко В.О. на адміністративні витрати.

На рахунку "Розрахунки з підзвітними особами" ці операції записують так:

ДтРозрахунки з підзвітними Кт

Особами


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)