АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

СПИСОК рекомендовАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Читайте также:
 1. Алгоритм вставки элемента в список после элемента с указанным ключом
 2. Библиографический список
 3. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
 4. Библиографический список
 5. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
 6. Библиографический список
 7. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
 8. Библиографический список
 9. Библиографический список
 10. Библиографический список
 11. Библиографический список
 12. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

 

1. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999р. № 996 - Х1У.

2. Про податок з доходів фізичних осіб: Закон України від 22.05.03р. № 889-1У.

3. Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 р. № 108/95 – ВР (із змінами та доповненнями).

4. Про відпустки: Закон України від 15.11.1996 р. № 504/96 – ВР (із змінами і доповненнями).

5. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та втратами, зумовленими народженням та похованням: Закон України від 18.01.2001 р. № 2240 – III (із змінами та доповненнями).

6. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23.09.1999 р. № 1105 – XIV.

7. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 02.03.2000 р. № 1533 – III (із змінами та доповненнями).

8. Про виконавче провадження: Закон України від 21.04.99 р. № 606 - Х1У.

9. Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 22.02.2001 р. № 2272 – III.

10. Про колективні договори і угоди: Закон України від 01.07.93р. № 3356- Х11.

11. Про пенсійне страхування: Закон України від 09.07.2003р. № 1058-1У.

12. Про оприбуткування прибутку підприємств: Закон України від 22.05.1997р. № 283 /97- ВР (із змінами та доповненнями).

13. Кодекс законів про працю України, прийнятий Законом УРСР від 12.10.1971 р (із змінами і доповненнями).

14. Про застосування штрафних санкцій за порушення норм по регулюванню обороту готівки: Указ президента України від 12.06.1995р. № 436/95 (із змінами та доповненнями).

15. Порядок визначення розміру збитків від крадіжки, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей: постанова Кабінету міністрів України від 22.01.1996р. № 116.

16. Про трудові книжки працівників: постанова КМУ від 27.04.93р. № 301.

17. Про перелік видів доходів, що враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб: постанова КМУ від 26.02.93р. № 146.18. Про затвердження умов, тривалості, порядку надання і оплати творчих відпусток: постанова КМУ від 19.01.98р. № 45.

19. Про затвердження порядку, тривалості і умов надання щорічних відпусток робітникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою і заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості: постанова КМУ від 28.06.97р. № 634.

20. Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням: постанова КМУ від 26. 09. 2001 р. № 1266.

21. Порядок обчислення середньої заробітної плати: постанова КМУ від 08.02.1995р. № 100 (для обчислення відпускних, із змінами).

22. Список виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і тяжкими умовами праці, зайнятість робітників на роботах, в яких надає право на щорічну додаткову відпустку: постанова КМУ від 17.11.97 р. № 1290.

23. Список “Про затвердження Списку сезонних робіт і сезонних галузей”: постанова КМУ від 28.03.97 р. № 278.

24. Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон: постанова КМУ від 23.04.1999р. № 663 (із змінами та доповненнями у постанові КМУ від 05.11.2003р № 1732).

25. Інструкція по застосуванню Плану рахунків активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, наказ МФУ від 31.11.1999р № 291.

26. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: постанова Правління НБУ від 21.01. 2004р. № 22 (із змінами і доповненнями).

27. Про затвердження змін до інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах: постанова Правління НБУ від 26.06.2006р. № 236.

28. Положення про ведення касових операцій в національній валюті України: постанова Правління НБУ від 15.12.2004р. № 637.

29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", наказ МФУ від 31.03.1999р. № 87.

‡агрузка...

30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", наказ МФУ від 31.03.1999р. № 87.

31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", наказ МФУ від 31.03.1999р. № 87.

32. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про власний капітал" наказ МФУ від 31.03.1999р. № 87.

33. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», наказ МФУ від 27.04.1999р. № 92.

34. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» наказ МФУ від 18.10.1999р. № 242.

35. Положення стандарт бухгалтерського обліку 9 «Запаси», наказ Мінфіну України від 20.10.1999р. № 246.

36. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», наказ МФУ від 08.10.1999р. № 237.

37. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", наказ МФУ від 31.01.2000р. № 20.

38. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", наказ МФУ від 26.04.2000р. № 91.

39. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти", наказ МФУ від 30.11.2001р. № 558.

40. Положення (стандарт ) бухгалтерського обліку 14 «Оренда», наказ МФУ від 28.07.2000р. № 181.

41. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Доход", наказ МФУ від 29.11.1999р. № 290.

42. Положення стандарт бухгалтерського обліку 16 «Витрати», наказ Міністерства фінансів України від 31.12.1999р. № 318.

43. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 “Виплати працівникам”, наказ МФУ від 28.10.2003р. № 601.

44. Інструкція про порядок реєстрації виданих, повернених і використаних довіреностей на отримання цінностей: наказ Міністерства фінансів України від 16.05.1996р. № 99 (зміни від 19.10.2000р. № 253).

45. Інструкція про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків": наказ Міністерства фінансів України від 11.08.1994 р.№ 69.

46. Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість: наказ МФУ від 01.07.1997р. в редакції наказу МФУ від 24.12.2004р. № 818.

47. Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон: Наказ МФУ від 10.06.1999р. № 146.

48. Положення про порядок уцінки і реалізації залежалої продукції з групи товарів широкого вжитку, продукціївиробничо-технічного призначення та надлишкових товарно-матеріальних цінностей: наказ Міністерства економіки і Міністерства фінансів України від 10.09.1996р за № 120/190.

49. Типовий порядок визначення норм запасів товарно-матеріальних цінностей: наказ Міністерства економіки України від 31.05.1993р за № 17 -60/29 та Міністерства фінансів України від 31.05.1993р за № 07-102.

50. Про затвердження Змін до деяких методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку: наказ МФУ від 31.03.08 р. № 498.

51. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів: наказ МФУ від 30.09.2003р. №561.

52. Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку: наказ МФУ від 05.03.08 р. № 353.

53. Про затвердження інструкції про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей: наказ МФУ від 16.05.1996р. № 99.

54. Положення про порядок уцінки і реалізації залежалої продукції з групи товарів широкого вжитку, продукції виробничо-технічного призначення та надлишкових товарно-матеріальних цінностей: наказ Міністерства економіки і Міністерства фінансів України від 10.09.1996р за № 120/190.

55. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів: наказ Міністерства фінансів України від 10.01.2007р. № 2.

56. Про затвердження типових документів з обліку малоцінних швидкозношуваних предметів: Наказ Міністерства статистики України від 22.05.1996 р. № 145.

57. Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини і матеріалів: Наказ Міністерства статистики України від 21.06. 1996 р. № 193.

58. Про затвердження типових форм первинного обліку: Наказ Міністерства статистики України від 29.12.1995р. № 352.

59. Про затвердження типових форм первинного обліку особового складу: Наказ Мінстата України від 27.10.95 р. № 277.

60. Про затвердження типових форм первинного обліку за розрахунками з робітниками та службовцями із заробітної плати: Наказ Мінстата України від 22.05.96р.№ 144.

61. Інструкція зі статистики заробітної плати: наказ Міністерства статистики України від 13.01.2004 р. № 5.

62. Інструкція зі статистики кількості працівників: наказ державного комітету статистики України від 28 вересня 2005р № 286.

63. Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос). Інструкція щодо складання державної статистичної звітності за формою № 11 – ОЗ: наказ Державного комітету статистики України від 27.08.2001р. № 365.

64. Про затвердження типових форм первинного обліку: наказ Мінстата України від 09.10.95 р. № 253.

65. Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій»: наказ Мінстата України від 15.02.1996р. № 51.

66. Про затвердження форм первісної облікової документації для підприємств і організацій: постанова Держкомстата СРСР від 28.12.1989р. № 241.

67. Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників: спільний наказ Мінпраці, Мінстату, Мінюсту, Мін. соціального захисту населення від 29.07.93р. № 58.

68. Про затвердження Показників і критеріїв умов праці, за якими будуть надаватись щорічні додаткові відпустки робітникам зайнятим на роботах пов’язаних з негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів: наказ Міністерства охорони здоров’я України від 31.12.97р. № 383/55.

69. Інструкція про порядок обчислення і оплати внесків на загальнообов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття і обліку їх надходження до фонду загальнообов’язкового державного соуціального страхування України на випадок безробіття: наказ Мінпраці і соціальної політики України від 18.12.2000 р. № 339.

70. Рекомендація щодо визначення заробітної плати працюючих в залежності від особистого внеску працівників в кінцеві результати роботи підприємства: наказ Міністерства праці і соціальної політики України” від 31.03.1999 р. № 44.

71. Методичні рекомендації щодо запровадження погодинної оплати праці та дотримання мінімальних годинних гарантій в оплаті праці: наказ міністерства праці і соціальної політики України від 16.04.1999 р. № 69.

72. Рекомендаціі відносно порядку надання робітникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці: наказ міністерства Праці і соціальної політики України від 10.10.97р. № 7.

73. Порядок заповнення і надання податкової декларації з податку на додану вартість: наказ ДПАУ від 30.05.1997р. № 166 (в редакції наказу ДПАУ від 15.06.2005р. № 213).

74. Інструкція про порядок нарахування платником податку податкового кредиту щодо податку з доходів фізичних осіб: наказ ДПАУ від 22.09.03р. № 422.

75. Звіт про використання коштів виданих на відрядження або в підзвіт: наказ ДПАУ від 19.09.2003р.№ 440.

76. Про внесення змін у наказ ДПАУ від 30.05.1997р. № 165: наказ ДПАУ від 30.06.2005р № 244.

77. Лист про основні фонди: лист ДПАУ від 27.06.2003р. № 5768/6/15 – 1116.

78. Про оподаткування супутної продук: лист державної податкової адміністрації України від 28.10.1999р. № 8901/5/15/-1116/ ції і зворотніх відходів.

79. Лист про МШП: лист ДПАУ від 24.06.2003р. № 5638/6/15 -1116.

80. Про визначення терміну "товарно-матеріальні цінності: лист Міністерства фінансів України від 28.02.2007р. № 31 - 34000 - 20-16/3985.

81. Методичні рекомендації про правове забезпечення контрактної форми трудового договору і сфери його застосування: лист Мінпраці і соціальної політики України від 28.03.2000р. № 32-8/473.

82. Перелік законів, якими дозволено укладання трудового договору у формі контракту: лист Мінпраці України від 06.05.2000р. “06/2-4/66 (категорії робітників або робіт).

83. Методичні рекомендації по формуванню собівартості продукції (робіт, послуг): наказ Держкомпромполітики України від 02.02. 2001р. № 47.

84. Методичні рекомендації по формуванню складу витрат і порядку їх планування в торгівельній діяльності: наказ Мінекономіки України 22. 05. 2002р № 145.

85. Методичні рекомендації по формуванню собівартості продукції (робіт, послуг) на транспорті: наказ Мінтранса України від 05.02. 2001р. № 65.

86. Інструкція про проведення виконавчих дій: наказ мінюсту від 15.12.99р. № 74/5 (для утримання аліментів).

87. Методичні рекомендації по плануванню, обліку і калькулювання собівартості (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств: наказ Мінагрополітики України від 18.05. 2001р. № 132.

88. Методичні рекомендації по калькулюванню собівартості і послуг регістраторів, рішення Державної комісії по цінних паперах і фондовому ринку України від 07. 12. 1998р. № 177.

89. Методичні рекомендації з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків і незавершеного виробництва сільськогосподарських підприємств від 04.12.2003р. № 37-27-12/14023.

90. Положення про обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за загальнообовязковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві і професіонального захворювання, які призвели до втрати працездатності: постанова Правління фонду від 01.11.2001р.

91. Інструкція про порядок перерахування, обліку і використання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань України: постанова Правління фонду від 20.04.2001р. № 12.

92. Інструкція про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування до пенсійного фонду України від 19.12.03р. № 21-1.

93. Бутинець Ф.Ф., Олійник О.В., Шигун М.М., Шуленова С.М. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник: 2-ге видання доповнене і перероблене. –Житомир: ЖІТІ, 2001 – 576 с.

94. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник для студентів. 2-ге видання доповнене і перероблене. –Житомир: ЖІТІ, 2000 – 640 с.

95. Білуха М.Г. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник. К: 2000 р. 692 с.

96. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник.-3-е видання перероблене і доповнене. Житомир: ЖІТІ, 2001 – 672 с.

97. Вербицкая Л.В. Организация бухгалтерського учета на предприятиях малого бизнеса в Украине // учебное пособие-2000 г.

98. Голов С.Д. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні: навчально-практичний посібник/ Дніпропетровськ, ТОВ «Баланс-Клуб», 2000. -713 с.

99. Деващук Л.Г., Єрмалаєва В.І., Квач Я.П., Рудинська О.В. Теоретичні основи та практика бухгалтерського обліку. Частина І. Навчальний посібник. -Х: ТОВ “Одисей”, 2001 р.

100. Жадько К.С., Олійник Л.Ш., Семенюта В.В. Бухгалтерський облік. Навчально-методичний посібник. Дніпропетровська: ДДФА, 2008. – 267 с.

101. Кім Г.Г., Сопко В., Кім С.Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та їх заповнення. Київ: Центр навчальної літератури, 2004 р.

102. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік. Підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2005 р.

103. Марочкіна А.М. Бухгалтерський облік за національними стандартами: Посібник для студентів вищих навчальних закладів.-Харків: Торсінг, 2002.-291 с.

104. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник.-Київ: Центр навчальної літератури, 2004 р.

105. Орлова В.К., Савич В.І. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник // 2-ге видання. - Київ: Центр навчальної літератури, 2004 р.

106. Сахарцева І.І., Семенов Г.А., Безкоста Г.М. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. Київ: Кондор, 2005.

107. Чабанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник.-К: Видавничий центр «Академія», 2002.-672 с. (Альма-матер).

Internet-ресурси:

 

http://www. rada. kiev. ua.

http://www. sta. gov.ua.

http://www. buhgalteria. com.ua.

http://www. vobu. com.ua.

http://www. library.if. ua.

http://www. refine.org.ua.

http://www. dtkt.com.ua.

http://www. ewaudit.com.ua.

http://www. cul.com.ua.

http:// uashops.com.ua.

http://www. rada.gov.ua.

http:// economics.com. ua.

http:// zakon.rada.gov.ua.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.016 сек.)