АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Типові первинні документи з обліку необортних активів

Читайте также:
 1. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів
 2. Аудиторські робочі документи
 3. Взаємозв'язок ІС обліку з іншими підсистемами інформаційної системи підприємства.
 4. Державне регулювання обліку і звітності в Україні
 5. Державні нормативні документи, які відображають зміст освіти в школі
 6. Довідково-інформаційні документи
 7. Документи складаються державною мовою.
 8. Документи, їх призначення і класифікація
 9. ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ КАК ОБЪЕКТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ.
 10. Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку
 11. За місцем і роллю в регулюванні бухгалтерського обліку
 12. Забезпечуюча частина ІС обліку, її склад та характеристика складових.
Форма документу Призначення документу
ОЗ -1 Акт прийманні-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів
ОЗ – 2 Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів
ОЗ – 3 Акт на списання основних засобів
ОЗ – 4 Акт на списання автотранспортних засобів
ОЗ – 6 Інвентарна картка обліку основних засобів
ОЗ – 8 Картка обліку руху основних засобів
ОЗ – 9 Інвентарний список основних засобів (за місцями їх надходження, експлуатації)
ОЗ - 14 Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств)
ОЗ – 15 Розрахунок амортизації основних засобів (для будівельних підприємств)
ОЗ -16 Розрахунок амортизації основних засобів (для автотранспортних підприємств)

Необоротні активи вводяться в експлуатацію призначеною керівником постійно діючою комісією. На момент введення в експлуатацію основних засобів заповнюється інвентарна картка, до якої вносяться такі дані:

а) інвентарний номер об'єкту;

б) термін використання об’єкту (років);

в) ліквідаційну вартість.

Інвентарний номер надається кожному матеріальному об’єкту необоротних активів на весь термін його використання для аналітичного обліку та забезпечення спостереження активів за використанням у місцях експлуатації. Номери об’єктів, які вибули не присвоюються новим об’єктам до закінчення терміну зберігання документів.

Дані про кожний інвентарний об’єкт заносяться до інвентарної картки, які групуються при їх зберіганні за виділеними групами:

а) об'єкти в експлуатації;

б) об'єкти тимчасово не експлуатуються (кап. ремонт, реконструкція, інше поліпшення і консервація тощо);

Аналітичний облік необоротних активів ведеться за такими ознаками:

1. за кожним інвентарним об’єктом;

2. за видами активів;

3. за місцями їх експлуатації;

4. за матеріально-відповідальними особами.

Для цілей організації бухгалтерського обліку необоротні активи згруповані у групи за однаковими ознаками. Для кожної групи призначений окремий рахунок у плані рахунків.

10 «Основні засоби»;

11 «Інші необоротні матеріальні активи»;

12 «Нематеріальні активи»;

14 "Довгострокові фінансові інвестиції";15 «Капітальні інвестиції», які мають субрахунки для більш детального обліку;

16 "Довгострокова дебіторська заборгованість".

Рахунки активні. По дебету цих рахунків відображається первісна вартість активів, по кредиту – їх вибуття, або зменшення первісної вартості. У балансі основні засоби і нематеріальні активи показуються за первісною вартістю, яка не змінюється протягом усього терміну використання активів ( при умові, що не відбувалось їх покращення).

Первісна вартість основних засобів, нематеріальних активів і інших необоротних матеріальних активів формується на рахунку 15 «Капітальні інвестиції», до якого відкриваються субрахунки. По дебету цього рахунку збираються усі витрати, з яких формується первісна вартість необоротних активів. Після введення об’єктів в експлуатацію (видачу в роботу) на підставі акту, усі накопичені на рахунку витрати списуються з К-ту рахунку 15 в дебет рахунків 10 «Основні засоби», 11 "Інші необоротні активи", 12 "Нематеріальні активи".

Приклад: Підприємство отримало від постачальника з відстроченням платежу верстат для використання у вирбництві. Купівельна вартість склала 24000 грн. (сума включає ПДВ 20%, податкова накладана отримана). Для використання за призначенням на монтаж, налагодження і установку верстата було здійснено такі витрати:

- списано будівельних матеріалів на суму 250 грн..;

- використано сировини і матеріалів на суму 150 грн..;

- використано мастильних матеріалів на суму 12 грн..;

- нараховано заробітну плату робітникам, що виконували налагоджувальні роботи в сумі 2500 грн.;

- нараховано на фонд оплати праці збори до фондів соціального захисту 950 грн..

На підставі акту верстат введено в експлуатацію.

Записи в обліку по формуванню первісної вартості верстата такі:

 

Таблиця 6.4

Журнал реєстрації господарських операцій

№ з\п Зміст операції Дт Кт Сума, грн.
Отримано верстат від постачальника
Відображено податкові розрахунки з ПДВ
Списані будівельні матеріали
Списана сировина і матеріали
Списані мастильні матеріали
Нараховано заробітну плату
нараховано внески до фондів соціального захисту
Введено верстат в експлуатацією за первісною вартістю

 

‡агрузка...

Певні особливості відображення в обліку мають малоцінні необоротні матеріальні активи. Їх первсна вартість також формується по дебету рахунку 15 "Капітальні інвестиції" на субрахунку 153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів". На цьому рахунку вони обліковуються до моменту видачі їх в роботу. На момент видачі їх у роботу сформована первісна вартість списується на субрахунок 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи", а розрахована за прийнятим на підприємстві методом сума зносу, в залежності від місця і цілі використання МНМА, відноситься на відповідний рахунок витрат.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)