АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Облік поточних фінансових інвестицій

Читайте также:
 1. Автоматизований облік виробничих запасів на складі
 2. Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати, інші витрати та їх облік
 3. Аналіз фінансових результатів операційної діяльності
 4. Аналітична ідентифікація фінансових ризиків підприємства
 5. ВЕТЕРИНАРНИЙ ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА ДІЛОВОДСТВО
 6. Взаємозв'язок ІС обліку з іншими підсистемами інформаційної системи підприємства.
 7. Вивчення та облік епізоотичного стану місцевості
 8. Види фінансових посередників
 9. ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ У ФІНАНСОВИХ РЕСУРСАХ (в оборотних коштах)
 10. Виправлення помилок в облікових регістрах
 11. Відмінності між аудитом, обліком, ревізією і судово-бухгалтерською експертизою.
 12. Державне регулювання обліку і звітності в Україні

 

Поточні фінансові інвестиції - це фінансові інвестиції терміном, що не перевищує одного року, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (окрім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів). Інвестиції можуть бути класифіковані як еквіваленти, якщо вони:

- вільно конвертуються у відому суму грошових коштів;

- характеризиуються незначним ризиком зміни вартості;

- мають короткий строк погашення (наприклад протягом 3 місяців).

До поточних інвестицій відносяться:

Ø еквіваленти грошових коштів;

Ø інші поточні фінансові інвестиції.

Еквіваленти грошових коштів, як правило утримуються для погашення короткострокових зобов'язань, а не для інвестиційних цілей. На рахунку 35 "Поточні фінансові інвестиції" ведеться облік наявності і руху поточних фінансових інвестицій і еквівалентів грошових коштів, у тому числі депозитних сертифікатів.

 

Таблиця 10.3

Облік поточних фінансових інвестицій

 

№ з/п Зміст операції Кореспонден-ція рахунків Сума, грн..
Дт Кт
Придбання акцій, які вільно котуються на ринку (менше 5 % участі, непов'язана сторона) з метою перепродажу за рахунок короткострокових депозитних сертифікатів
Списана балансова вартість переданих фінансових інвестицій (оцінка на попередню звітну дату - 40000 грн..)
Збільшено балансову вартість фінансових інвестицій
Зменшено балансову вартість фінансових інвестицій

 

Питання для самокнтролю

 

1. Поясніть сутність поняття "Фінансові інвестиції".

2. З якою метою здійснюються фінансові інвестиції?

3. Яким чином класифікуються фінансові інвестиції для цілей бухгалтерського обліку?

4. Які види фінансових інвестицій Ви знаєте?

5. За якою оцінкою фінансові інвестиції зараховуються на баланс та як вона визначається?

6. Яким чином здійснюється аналітичний облік фінансових інвестицій?

7. Яким чином здійснюється синтетичний облік довгострокових фінансових інвестицій?

8. Яким чином здійснюється синтетичний облік поточних фінансових інвестицій?

 

Література: [25, 38, 39, 96, 98, 102, 104] 


Модуль 2. Облік господарських процесів

Змістовий модуль 2. Облік господарських процесів 2

Тема 11. Облік власного капіталу

 

План вивчення теми:

 

1. Облік формування та руху статутного капіталу.

2. Облік резервного капіталу.

3. Облік іншого власного капіталу.

4. Розкриття інформації про власний капітал у фінансовій звітності.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)