АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Схема забалансових рахунків

Читайте также:
 1. Cутність та умови застосування міжнародних розрахунків за допомогою акредитивів.
 2. I. Схема характеристики.
 3. IV. СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ КОМПЛЕКСА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ УПРАЖНЕНИЙ
 4. IV. Технологическая схема
 5. А) Ревізія розрахунків за відшкодуванням завданих збитків
 6. Анализ основных конкурентов (схема и описание)
 7. Б) Ревізія розрахунків за податками і платежами
 8. Блок-схема по методу Штейнберга
 9. В) Ревізія розрахунків за страхуванням
 10. Велосипедная схема шасси.
 11. Взаємозв’язок рахунків платіжного балансу
 12. Внутри пустых кругов запишите номера недостающих типов стел так, чтобы полученная схема отражала основные направления их эволюции

 

Дебет Кредит
Сальдо - вартість активів, що тимчасово перебувають у підприємстві (але не належать йому) Оборот- прийнято на облік об'єктів, що надійшли в тимчасове користування або на зберігання, а також інших об'єктів, що не відображаються в балансі (+) Оборот - повернення об'єктів, що тимчасово перебували у підприємстві іх власникам, або списання інших об'єктів, що не відображаються в балансі (-)

 

Відповідно до нового Плану рахунків бухгалтерського обліку суб'єкти підприємницької діяльності повинні вести облік об'єктів, що не відображаються в балансі на наступних позабалансових рахунках:

01 «Орендовані необоротні активи»;

02 «Активи на відповідальному зберіганні»;

03 «Контрактні зобов'язання»;

04 «Непередбачені активи й зобов'язання»;

05 «Гарантії та забезпечення надані»;

06 «Гарантії та забезпечення отримані»;

07 «Списані активи»;

08 «Бланки суворого обліку».

При складанні кореспонденції рахунків необхідно керуватись Інструкцією до застосування Плану рахунків, яка затверджена МФУ 30.11.99 р. № 291. В інструкції розкрите призначення рахунків кожного класу, наведені визначення деяких термінів, наведені кореспонденції рахунків. В умовах ринкового господарювання вимоги до змісту і обсягу економічної інформації для цілей управління, контролю, аналізу, планування постійно зростають. Виникає потреба у більш деталізованій за змістом інформації. З цією метою наказами Міністерства фінансів України до Плану бухгалтерських рахунків та Інструкції до його застосування вносяться зміни та доповнення.

На схемі наведено взаємозв'язок плану рахунків із формою фінансової звітності "№1"Баланс".

 

 


БАЛАНС

 

План рахунків Актив Пасив План рахунків

 
 

 


 

Схема 3.5. Взаємозв'язок Плану рахунків і балансу

 

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)