АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Облік довгострокових фінансових інвестицій

Читайте также:
 1. IV. Результати інвестиційної, операційної та фінансової діяльності
 2. Автоматизований облік виробничих запасів на складі
 3. Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати, інші витрати та їх облік
 4. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 5. Аналіз фінансових результатів операційної діяльності
 6. Аналітична ідентифікація фінансових ризиків підприємства
 7. ВЕТЕРИНАРНИЙ ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА ДІЛОВОДСТВО
 8. Взаємозв'язок ІС обліку з іншими підсистемами інформаційної системи підприємства.
 9. Вивчення та облік епізоотичного стану місцевості
 10. Види фінансових посередників
 11. ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ У ФІНАНСОВИХ РЕСУРСАХ (в оборотних коштах)
 12. Виправлення помилок в облікових регістрах

Довгострокові фінансові інвестиції - це фінансові інвестиції на період понад один рік, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані у будь- який момент. До них відносяться:

- інвестиції, що утримуються до їх погашення;

- інвестиції в асоційовані підприємства;

- інвестиції у спільну діяльність;

- інщі фінансові інвестиції.

У Плані рахунків для обліку довгострокових інвестицій пердбачено рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції". Він має такі субрахунки:

141 "Інвестиц пов'язаним сторонам за методом участі у капіталі";

142 "Інші інвестиції пов'язаним сторонам";

143 "Інвестиції непов'язаним сторонам".

По дебету рахунків відображається вартість інвестицій, а по кредиту - їхнє вибуття (списання) чи зменшення вартості, одержання дивідендів від об'єктів інвестування, якщо облік ведеться за методом участі в капіталі. Аналітичний облік ведеться за видами фінансових інвестицій.

Бухгалтерський облік фінансових інвестицій ведеться в залежності відтого, за якими методами обліковуються інвестиції. Порядок облікових записів щодо надходження фінансових інвестицій визначається виходячи з джерела такого надходження. підприємства можуть купувати фінансові інвестиції, одержувати їх як внесок до статутного капіталу, а також в оплату заборгованостей.

 


Таблиця 10.2

Придбання довгострокових фінансових інвестицій

 

№ з/п Зміст операції Кореспон-денція рахунків Сума, грн..
Дт Кт
Придбана частка (80%) у статутному капіталі ТОВ "Ліга" шляхом перерахування грошових коштів
Придбана частка (10%) у статутному капіталі ТОВ, яке не є пов'язаною стороною шляхом передачі довгострокового векселя. Теперішня вартість векселя - 32000 грн..
Придбання довгострокових інвестицій у торговця цінними паперами шляхом передачі поточних фінансових інвестицій (ринкова вартість переданих інвестицій - 30000 грн..)
Придбання довгострокових фінансових інвестицій шляхом внеску товарів до статутного фонду інших підприємств (справедлива вартість переданих товарів - 60000 грн..)
Списана собівартість переданих товарів
Придбання довгострокових фінансових інвестицій шляхом внеску готової продукції до статутного фонду інших підприємств (справедлива вартість переданої продукції - 30000 грн..)
Списана готова продукція за собівартістю
Оприбутковані фінансові інвестиції придбані в кредит
Одержані фінансові інвестиції в якості внесків до статутного капіталу

 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.012 сек.)