АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Об’єктом амортизації є вартість основних засобів (крім вартості землі і незавершених капітальних інвестицій)

Читайте также:
 1. А) Завдання і джерела ревізій основних засобів
 2. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів
 3. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 4. Аналіз показників використання основних засобів підприємства
 5. Артефакти культури. Знання, цінності і регулятиви як три основних види смислів культури.
 6. Б) Ревізія дотримання умов збереження основних засобів
 7. Безмежність потреб і обмеженість ресурсів. Закон обмеженості ресурсів. Альтернативні вибір та вартість. Крива виробничих можливостей.
 8. Боротьба польських, литовських, угорських та ординських феодалів на українські землі у 14 ст.
 9. В сучасних умовах існує три основних типи соціологічних досліджень: розвідувальне (пілотне), описове та експериментально-аналітичне
 10. Вартість
 11. Вартість грошей в часі: нарощування і дисконтування
 12. Видатки шкіл. Використання основних фондів

Нарахування амортизації здійснюється протягом усього терміну корисного використання щомісяця, починаючи з наступного місяця після зарахування об'єкта амортизації (зносу) на баланс, призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудування, консерваціії та припиняється з наступного місяця після списання його з балансу. Строк корисного використання встановлюється комісією при введенні об’єктів в експлуатацію (передачі в роботу) із врахуванням таких факторів:

1. Очікуваної потужності або фізичної продуктивності об’єкту);

2. Очікуваного фізичного зносу;

3. Морального зносу внаслідок технічного прогресу або зміни попиту);

4. Правових чи інших обмежень по використанню об’єкту (термін оренди тощо).

Термін експлуатації об’єкту може змінюватись у випадку:

- зміни технології виробництва або попиту на ринку продукції,. яка виготовляється з допомогою цього об’єкта;

- капіталізації майбутніх витрат пов’язаних з використанням активу, які покращують його стан. Це впливає на величину амортизації.

Приклад:Первісний строк корисної служби об’єкту був встановлений –10 років. Річна норма амортизації при цьому складала – 10%. Через 4 роки експлуатації строк корисної служби об’єкту знизився з 10 років до 8., тобто в майбутньому об’єкт буде використовуватись не 6 років, а 4. Норма амортизації на ці 4 роки повинна бути збільшена у 1,5 рази.

 

(10 – 4) : 4 = 1,5.

 

Таким чином, наступні 4 роки амортизація буде нараховуватись у розмірі 15%, а не 10, як планувалося.

 

У відповідності із ПБО 7. підприємство може обрати для кожної однорідної групи засобів один з наведених методів нарахування амортизації. Інформація про методи нарахування амортизації повинна бути зафіксовано у обліковій політиці. ПБО 7 передбачає такі методи нарахування амортизації:

1. Прямолінійний;

2. Виробничий;

3. Зменшення залишкової вартості;

4. Прискореного зменшення залишкової вартості;

5. Кумулятивний;

6. Податковий.

Найбільш застосовуваними є такі методи нарахування амортизації:

1. Прямолінійний метод (рівномірний). Річна сума амортизації за цим методом визначається діленням вартості, що вамортизується на термін корисного використання (рік). Місячна сума амортизації визначається діленням річної суми на 12 місяців. 

Річна сума амортизації = Первісна вартість - Ліквідаційна вартість Строк корисного використання (рік)

Місячна сума амортизації = Річна сума амортизації

Міс

Приклад: Первісна вартість будівлі, що використовуються для цілей управління підприємством - 180.000 грн., ліквідаційна вартість - 2400 грн., строк корисного використання - 30 років.

 

Сума місячної амортизації = 180 000 - 2400 = 493 грн.

30 х 12

2 Виробничий метод. Місячна сума амортизації визначається множенням вартості, що амортизується на виробничий коефіцієнт

Місячна сума амортизації = Фактичний місячний обсяг діяльності х Виробничий коефіцієнт (К)

(Первісна вартість – ліквідаційна вартість)

К = Загальний обсяг діяльності,

запланований підприємством

з використанням цього об'єкта

Приклад: Первісна вартість виробничого обладнання 86000 грн., ліквідаційна вартість - 1400; термін корисного використання - 8 років;запланований обсяг продукціїї за термін корисного використання- 700 000 шт, фактичний обсяг виготовленої продукції з використанням цього обладнання - 1000 шт.

 

К = (86000 - 1400): 700 000 = 0,12;

 

Місячна сума амортизації = 0,12 х 1000 шт = 120 грн.

 

1. Кумулятивний метод.Річна сума амортизації визначається множенням вартості, що амортизується, на кумулятивний коефіцієнт.

 

Кількість років, що залишається до кінця

Кумулятивний корисного терміну використання

коефіцієнт (К.к) =


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)