АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Склад статей витрат собівартості продукції

Читайте также:
 1. Автоматизированная система управления запасами агрегатов и комплектующих изделий (АС “СКЛАД”).
 2. Автоматизований облік виробничих запасів на складі
 3. Авторы статей, понятий и терминов
 4. Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати, інші витрати та їх облік
 5. Бухгалтерський баланс,його побудова, зміст і оцінка статей.
 6. Бухгалтерські записи (проводки) складають перед записом сум на рахунки.
 7. В подмышечной области и в паховой складке
 8. В) грошові витрати на виробництво та реалізацію сільськогосподар-
 9. Видатки держави. Мультиплікатор державних витрат. Мультиплікатор збалансованого бюджету
 10. Види виробничих витрат
 11. Визначення виробничого циклу складного процесу
 12. Визначення і складові грошової системи

 

Вид собівартості Найменування статей витрат
Повна собівартість реалізованої продукції Повна собівартість готової продукції Виробнича собівартість Технологічна собівартість 1. Прямі матеріальні витрати
2. Прямі витрати на оплату праці
3. Сума зборів на соціальні заходи. які нараховуються на прямі витрати на оплату праці
4. Інші прямі витрати
5. Витрати на утримання і експлуатацію обладнання
6. Загальновиробничі витрати
7. Адміністративні витрати
8. Витрати на дослідження і розробку
9. Інші операційні витрати, що пов'язані з виробництвом
10. Фінансові витрати. що пов'язані з виробництвом
11. Постійні витрати на збут, які не пов'язані безпосередньо з відвантаженням продукції покупцю
12. Змінні витрати на збут, тобто витрати пов'язані з відвантаженням і доставкой продукції покупцям
В деяких випадках ці витрати можна віднести до складу прямих витрат

 

Така класифікація статей калькуляції являється універсальною і може застосовуватись в будь-якій галузі народного господарства. При цьому наповнення цих статей (склад елементів калькуляційних статей) різне, в залежності від галузі народного господарства, виду виробництва, конкретного підприємства.

Кожна стаття складається з витрат, які є елементами статті. Наприклад, для статті "Прямі матеріальні витрати" елементами статті є витрати сировини, матеріалів, палива, інших матеріальних цінностей, з яких безпосередньо виготовляється продукція. Для статті "Прямі витрати на оплату праці" елементами статті є витрати на оплату праці основних виробничих робітників, які безпосередньо виготовляють продукцію. Для статті "Адміністративні витрати" елементами статті можуть бути витрати сировини , матеріалів, палива, на оплату праці тощо, пов'язані з управлінням всього підприємства в цілому.

Види калькуляції залежать від методів калькулювання.

Метод калькулювання - це спосіб групування витрат за об'єктами калькулювання, який включає в себе набір технічних прийомів для розрахунку собівартості продукції. Розрізняють такі методи калькулювання: позамовний, попередільний, метод прямих витрат, метод поглинутих витрат. 


Питання для самоконтролю

 

1. Сутність оцінки та її застосування.

2. Назвіть принципи бухгалтерського обліку, яких слід дотримувати при визначенні оцінки.

3. Наведіть визначення та розкрийте сутність калькуляції.

4. Що являється об'єктами калькуляції?

5. В чому полягає сутність калькулювання?

6. Мета та методи калькулювання.

7. Статті калькуляції та їх зміст.

 

Література: [93, 94, 95, 99, 100, 101]


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)