АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Побудова і зміст балансу: актив і пасив, розділи балансу, статті балансу

Читайте также:
 1. II. Активная атака
 2. III . Коэффициент деловой активности.
 3. V. Зміст теми заняття.
 4. Аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище
 5. АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ АКТИВНОГО ВЕНТИЛЮВАННЯ ЗЕРНА
 6. Актив баланса
 7. Активация поверхностей диэлектриков
 8. Активация продукта.
 9. Активизация инвестиционной деятельности.
 10. АКТИВИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
 11. Активизм
 12. Активирующая система мозга

Баланс будується у формі таблиці, в якій на певну дату згруповані засоби підприємства та джерела їх утворення. Таблиця складається з двох частин, у яких на звітну дату відображаються:

а) активи - у лівій частині;

б) власний капітал і зобов'язання - у правій частині.

Бухгалтерський баланс має таку структуру:

1. Актив і пасив мають розділи

2. Кожний розділ складається із статей балансу, в яких відображаються економічно однорідні види засобів і джерел. Статті активу завжди характеризують господарські засоби (грошові кошти, запаси. основні засоби тощо). Статті пасиву завжди характеризують джерела власних і залучених коштів (статутний капітал, прибуток, кредити банків, борги постачальникам, робітникам по заробітній платі, бюджету по податках тощо).

3. Статті розміщені за певною системою, в основу якої покладено ступінь ліквідності ( в порядку зростаючої ліквідності).

4. З 2000 року в Україні складають Баланс "Нетто" (наприклад, в активі основні засоби включають до підсумку валюти балансу за залишковою вартістю, а первісну вартість і знос показують у балансі довідково без включення у валюту.

Актив складається з трьох розділів, у яких засоби групуються за такими ознаками:

Необоротні активи - термін використання яких більший за 12 місяців, або протягом періоду більшого, ніж один операційний цикл підприємства з дати балансу, якщо такий цикл становить більше як 12 місяців.

Оборотні активи - грошові кошти і їх еквіваленти, які не обмежені для реалізації або споживання протягом операційного циклу або 12 місяців з дати балансу.

Витрати майбутніх періодів - витрати, які здійснені у минулих або звітному періодах, але для цілей визначення фінансового результату будуть враховуватись у наступних звітних періодах.

Пасив складається з п'яти розділів, у яких джерела утворення засобів групуються за такими ознаками:

Власний капітал – частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його забовязань.

Забезпечення наступних витрат і платежів - джерела, що формуються за рахунок витрат підприємства для погашення гарантійних зобов'язань, зобов'язань по сплаті відпускових тощо.

Довгострокові зобов'язання - зобов'язання, які повинні бути погашені протягом більше як 12 місяців, або протягом періоду більшого, ніж один операційний цикл підприємства з дати балансу, якщо такий цикл становить більше як 12 місяців.Поточні зобов'язання - зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом 12 місяців з дати балансу.

Доходи майбутніх періодів - доходи, які отримані у минулих або звітному періоді, але для визначення фінансового результату будуть враховуватись у майбутніх звітних періодах.

Згортання статей активів і зобов'язань балансу не допускається, крім випадків передбачених окремими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Неприпустиме згортання дебіторської і кредиторської заборгованості за товари, продукцію, роботи, послуги, дебіторської і кредиторської заборгованості підзвітних осіб, дебіторської і кредиторської заборгованості за різними податками тощо.

У всіх випадках змін у балансі внаслідок здійснення фінансово-господарських операцій зберігається рівність підсумків активу і пасиву.Це відбувається тому, що і у лівій і у правій частинах відображається у вартісному виразі одні й ті ж самі господарські засоби, тільки згруповані за різними ознаками : в Активі - за складом і розміщенням (тобто можна подивитись, які засоби має підприємство), в пасиві - за джерелами його утворення і цільовим призначенням (чиї ці засоби, власні чи позикові).

Сума активів і сума пасивів рівні і називаються валютою балансу. Вона змінюється на кожну звітну дату внаслідок здійснення господарських операцій із засобами і джерелами їх утворення.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)