АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Склад, групування та класифікація витрат

Читайте также:
 1. Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати, інші витрати та їх облік
 2. Аксіома про потенційну небезпеку. Класифікація небезпек
 3. В) грошові витрати на виробництво та реалізацію сільськогосподар-
 4. Видатки держави. Мультиплікатор державних витрат. Мультиплікатор збалансованого бюджету
 5. Види виробничих витрат
 6. Види податків і податкових платежів та їх класифікація
 7. Визначення групи кредитних операцій за станом обслуговування позичальником боргу за ними. Класифікація кредитного портфеля
 8. Визначення критичної суми постійних витрат, змінних витрат на одиницю продукції і критичного рівня ціни реалізації
 9. Випадкові події. Класифікація подій
 10. Витратами праці, а ступенем насичення потреби в ньому, корисністю
 11. Витрати в довгостроковому періоді.
 12. Витрати в короткотерміновому періоді

 

Згідно ПБО 16 "Витрати" з метою їх обліку та управління ними можна групувати та класифікувати за різними ознаками.

 

Ознаки групування:

1. за видами продукції (робіт, послуг);

2. етапами виробничого процесу (за стадіями, переділами);

3. за структурними підрозділами (по цехах, стуктурних підрозділах);

4. за центрами відповідальності ( при наявності управлінського обліку);

5. за видами діяльності (звичайної (в розрізі операційної: основної та іншої), фінансової, інвестиційноїі та надзвичайної).

 

Ознаки класифікації:

1. за економічними елементами (однорідні (одноелементні) або комплексні);

2. за часом виникнення (поточні або витрати майбутніх періодів);

3. за цільовим призначенням (основні і накладні);

4. за способом включення до собівартості (прямі і непрямі);

5. за цілісністю (продуктивні і непродуктивні);

6. за статтями калькуляції.

Одноелементні - витрати, які включають економічно однорідні витрати, що не поділяються на різні компоненти незалежно від їх місця і цільового призначення (сировина, матеріали, паливо, заробітна плата тощо).

Комплексні витрати - витрати, що складаються з сукупності різнорідних витрат (витрати на утримання і обслуговування котельні включають витрати на освітлення, заробітну плату персоналу, амортизацію обладнання тощо.)

Поточні - витрати на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг) даного звітного періду (вартість використаних сировини. матеріалів, палива, суми нарахованої амортизації, заробітної плати і нарахувань на неї до фондів соціального заїхисту тощо).

Витрати майбутніх періодів - витрати, що здійснені протягом звітного періоду, але підлягають включенню до витрат наступних звітних періодів (вартість підписки на періодичні видання на кілька місяців, оплата за оренду активів на наступні місяці тощо).

Основні - витрати, які безпосередньо пов'язані з технологією виробництва продукції (робіт, послуг) і складають їх основу.

Накладні - витрати пов'язані з обслуговуванням і управлінням виробництва і підприємства в цілому необхідні для його нормального фунціонування. В залежності від призначення вони поділяються на загальновиробничі (цехові, що пов'язані з обслуговуванням і управлінням виробництва) і адміністративні (що пов'язані з управлінням і забезпечення фунціонування підприємства в цілому).Прямі - витрати, що можуть бути безпосередньо на підставі первинних документів віднесені до конкретного об'єкту витрат (конкретних видів виробів, роботи, послуги).

Непрямі - витрати, що не можуть безпосередньо на підставі первинних документів віднесені до конкретного обєкту витрат (виду виробу, роботи, послуги) і потребують розподілу між ними економічно доцільним шляхом.

Продуктивні - витрати, що передбачені планом економічного розвитку;

Непродуктивні - витрати, які виникають через недоліки в технології виробництва продукції (робіт, послуг), організації виробництва, управлінні ресурсами, кадрами підприємства тощо.

За статтями калькуляції - витрати накопичуються в розрізі статей калькуляції розробленої та затвердженої на підприємстві.

Групування і класифікація витрат за різними ознаками використовується для організації обліку витрат за різними методами, дозволяє контролювати відхилення їх фактичних показників від запланованих, виявляти "вузькі місця", в яких можливі зловживання тощо.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)