АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Списання запасів з використанням методу середньозваженої собівартості одиниці запасів

Читайте также:
 1. XIV. 7. Вимірювання електрорушійних сил. Застосування методу вимірювання ЕРС для визначення різних фізико – хімічних величин
 2. Автоматизований облік виробничих запасів на складі
 3. Алгоритм вибіркового методу
 4. Алгоритм методу добутків
 5. Аппроксимация по методу наименьших квадратов
 6. Блок-схема по методу Штейнберга
 7. ВИДИ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ
 8. Використання індексного методу при аналізі середнього курсу акцій.
 9. Використання методу соконсультування
 10. Використання методу тестування в юридичній практиці
 11. Вимірювання високих напруг з використанням електрооптичних ефектів Керра і Поккельса
 12. Відносні статистичні величини, їх види за аналітичною функцією, економічний зміст, методика обчислення та одиниці вимірювання
Показники К-сть , т С/с од, грн. Загальна сума, грн. Корес. рахунк.
Дт Кт
Залишок цементу М 400 на 01.04. 2007р. 80 000   х х
Придбано протягом м-ця: 05.04 2007р       255 000    
15.04. 2007 р. 205 400
25.04.2007р 350 000
Витрати повязані з придбанням згідно ПБО 9 х х 631, 372, 685
Усього х 846 400 х х
Видано у виробництво 798,62 782 647, 60
Залишок на 30.04.2007р. х 143752,40 х х

Оцінка запасів на дату балансу.

У стабільному економічному середовищі, що характеризується незначним рівнем інфляції, запаси доцільно оцінювати за вартістю їх придбання. При інфляції цей метод не дає об’єктивної картини реальної вартості запасів. Тому на дату балансу запаси показують у балансі за найменшою з двох оцінок:

- первісною;

- чистою вартістю реалізації.

За чистою вартістю реалізації запаси обліковуються у разі, якщо на дату баланса їх ціна зменшилась, вони зіпсовані, застарілі або якимсь іншим чином вратили первісну очикувану від них вигоду. Чиста вартість реалізації визначається по кожній одиниці запасів у такому порядку:

Чиста вартість реалізації = Очикувана ціна реалізації –

Витрати по цій реалізації

Сума уцінки списується на витрати звітного періоду з одночасним відображенням її на забалансових рахунках. Таким чином, при проведенні щорічної інвентаризації виробничиї запасів в першу чергу списуються ті запаси, яких немає в наявності, а морально застарілі і зіпсовані уціняються до можливої ціни реалізації. У наступних звітних періодах визначається нова оцінка чистої вартості реалізації. Потім вона звіряється з первісною і балансовою вартістю (для уціненних). У випадку, якщо чиста вартість раніше уціненних виробничих запасів збільшилась, на суму збільшення чистої вартості реалізації в межах сум попередніх уцінок робиться сторнувальний запис.

 

Аналітичний облік запасів на складі та в бухгалтерії

Облік виробничих запасів на складі.Усі операції із запасами оформлюються первинними документами, типові форми яких затверджені відповідними міністерствами та відомствами.

Аналітичний (оперативний) облік запасів на складі ведеться матеріально-відповідальними особами у картках, або книгах складського обліку на підставі первинних документів тільки у натуральних одиницях виміру. На кожну одиницю запасів відкривається окрема картка (листок книги) на початок кожного календарного року, їй присвоюється номер та переноситься залишок запасів на початок року. Картки (книги) ведуться протягом календарного року. Підставою для ведення цих документів є первинні документи призначені для оформлення операцій по надходженню, внутрішньому переміщенню та відпуску запасів.

Таблиця 7.7


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)