АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Схема аналітичного рахунку обліку розрахункових операцій

Читайте также:
 1. I. Схема характеристики.
 2. IV. Результати інвестиційної, операційної та фінансової діяльності
 3. IV. СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ КОМПЛЕКСА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ УПРАЖНЕНИЙ
 4. IV. Технологическая схема
 5. Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати, інші витрати та їх облік
 6. Анализ основных конкурентов (схема и описание)
 7. Аналіз фінансових результатів операційної діяльності
 8. Аналітичний метод розрахунку кількості технічного обслуговування і ремонту тракторів
 9. Б) Основні властивості операцій над множинами
 10. Блок-схема по методу Штейнберга
 11. Валовий внутрішній продукт: поняття та методи розрахунку
 12. Валютний ринок та види валютних операцій ( касові (СПОТ) і строкові)

 

Рахунок № 631"Розрахунки з постачальниками і підрядниками"

найменування аналітичного рахунку: ВАТ "Плутон "

 

№ опер. Зміст операції Сума, грн.
Дебет Кредит
  Сальдо на 31.03   14800,00
1. 2.   04.04 Отримано цемент М 400 06.04 Перераховано борг за сировину   12600,00 900,00    
  Оборот за квітень 12600,00 900,00
  Сальдо на 30.04   3100,00

Аналітичні рахунки відкриваються на місяць, на них записують залишки на початок місця і протягом місяця в хронологічному порядку на підставі первинних бухгалтерських документів інформацію про збільшення або зменшення засобів чи джерел.

В кінці місяця підсумовують обороти та визначають залишок на кінець місяця за правилом активного або пасивного рахунку. Аналітичний облік по аналітичних рахунках ведеться у відомостях аналітичного обліку в розрізі таких ознак: за місцямі зберігання цінностей, матеріально-відповідальними особами, структурними підрозділами тощо, відкритих до однорідної групи товарно-матеріальних цінностей чи видів розрахунків.

Наприклад, аналітичний облік за синтетичним рахунком 20 "Виробничі запаси" ведеться на аналітичних рахунках відкритих окремо до різних субрахунків: 201 "Сировина і матеріали", 203 "Паливо", 205 Будівельні матеріали", 207 "Запасні частини", тощо. У кожній відомості виробничі запаси обліковуються за назвами конкретної сировини і матеріалів, палива, запасних частин і інших виробничих запасів.

Проте на підприємстві може бути декілька місць зберігання (складів) виробничих запасів, за зберігання яких відповідають різні матеріально-відповідальні особи. Тоді доцільно відкривати декілька відомостей аналітичного обліку по одних й тих видах запасів сформованих за місцями зберігання та матеріально-відповідальними особами. Аналітичний облік по аналітичних рахунках до субрахунку 361 "Розрахунки з покупцями і замовниками" ведеться за назвами покупців в розрізі окремих видів продукції, робіт, послуг та за іншими ознаками необхідними для отримання інформації в цілях управління.Аналітичний облік за синтетичними рахунками, на яких обліковуються операції по розрахунках з робітниками по оплаті праці, з бюджетом по податках, з фондами соціального страхування по внесках до цих фондів тощо, ведеться за аналітичними рахунками, назви конкретних видів податків, конкретних фізичних осіб, конкретних видів платежів до фондів соціального страхування тощо.

Відомості аналітичного обліку відкривають на місяць і заносять в них залишки по аналітичних рахунках на початок місяця. Аналітичний облік запасів підприємства ведеться на підставі первинних бухгалтерських документів, в яких наведено зміст господарських операцій та з яких дані заносять у відомості аналітичного обліку за однорідними групами.

Протягом місяця заносять в хронологічному порядку записи про збільшення або зменшення запасів і визначають залишки на кінець місяця. При записі у відомості бухгалтерські проводки не складаються. а лише зазначаються рахунки, з якими кореспондує субрахунок. Кореспонденцію бухгалтерських рахунків складають в кінці місяця після підбиття в ній підсумків. Зразок відомості аналітичного обліку виробничих запасів за однорідною групою "Сировина і матеріали", що обліковуються на субрахунку 201 наведено у таблиці 3.3.


Таблиця 3.3

Відомість аналітичного обліку сировини і матеріалів

(рах. №201) за квітень 200__ р.

 

№ з/п Документ, дата № кор. рах. Номер однорідної групи (виду)
Склад № 1 (матеріально-відповід. особа)
Фарба ПКФ Щебінь Цемент М 400 Усьо-го
кг грн.. т грн.. т грн.. грн..
  Залишок на 31.03. 200-р х - -
  Надійшло за місяць                
  04.04.ВАТ "Плутон"         1,5
  12.04 ПП "Лотос"    
  Усього надійшло   1,5
  Видано за місяць:                
  06.04 У виробництво         2,5
  19.04На будівництво        
  Усього видано   - - 2,5
  Залишок на 31. 04.200-р х

 

‡агрузка...

У відомість записано залишки по кожному аналітичному рахунку (виду сировини і матеріалів) на початок місяця, які переносяться з відомості за минулий місяць. Протягом місяця в хронологічному порядку заносилась інформація про збільшення запасів і списання запасів за напрямками їх використання, визначено залишок на кінець місяця. За даними зразка відомості аналітичного обліку сировини і матералів і змістом господарських операцій, за якими здійснено записи у відомості, слід скласти таку кореспонденцію бухгалтерських рахунків в синтетичному обліку:

1. Придбані сировина і матеріали від постачальників на суму 3500 грн..

Дт 201 Кт 631 3500 грн..

 

2. Видані у виробництво цемент на суму 1600 грн..

Дт 23 Кт 201 1600 грн..

 

3. Видана фарба на будівництво на суму 25 грн..

Дт 15 Кт 201 25 грн..

 

Графічно на синтетичному рахунку "Сировина і матеріали" ця інформація буде наведена так:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.012 сек.)