АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Та загально -цивілізаційні проблеми людства

Читайте также:
 1. III. Проблеми соціальної, стратифікації.
 2. Аналіз часткової та загальної рівноваги
 3. ВИДИ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ЛЮДСТВА
 4. Вимоги до змісту загальної середньої освіти
 5. Виникнення загальної теорії держави і права
 6. Виявлення і формулювання проблеми
 7. Глава 28. ПРЕДМЕТ ЗАГАЛЬНОГО ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОЗНАВСТВА. ПОНЯТТЯ ТИПУ І ТИПОЛОГІЇ ПРАВОВИХ СИСТЕМ СВІТУ
 8. Глобальні проблеми людства
 9. Глобальні проблеми сучасності
 10. Глобальні проблеми сучасності
 11. Головні проблеми досліджень у філософії техніки
 12. Демократія як загальнолюдська цінність

Хоча перед людством стоїть безліч завдань різного масштабу і харак-

теру, з них можна виділити групу глобальних проблем, на що ще в 60-і

роки XX ст. звернули увагу такі визначні економісти, як О. Тоффлер, Д.

Медоуз, П. Кеннеді та ін.: обмеженість ресурсів, перенаселення планети,

порушення екологічної рівноваги, інтернаціоналізація господарського

життя, політики, науки, культури, розвиток науково-технічного прогресу,

глобальна комп’ютеризація тощо. Галузь економічної науки, яка займа-

ється ключовими планетарними проблемами сучасності і майбутнього

людської цивілізації, одержала назву «глобалістика». До сфери інтересів

цієї галузі науки входять проблеми світового характеру, які або зачіпають

інтереси широкого кола держав чи навіть усього світового співтовари-

ства, або ж ті, що потребують рішучих дій на основі колективних зусиль

з метою усунення загальної загрози або запобігання регресу в умовах

життя людей. Глобальні проблеми торкаються всього людства, зачіпаючи

інтереси і долі всіх країн, народів і соціальних прошарків, вони призво-

дять до значних економічних і соціальних втрат, а у випадку загострення

можуть загрожувати самому існуванню людської цивілізації; вони потре-

бують для свого рішення співпраці в загально-планетарному масштабі,

спільних дій усіх країн і народів. Серед глобальних проблем частіше за

все фігурують проблеми світу і роззброєння, екологічна, демографічна,

енергетична, сировинна, продовольча, використання ресурсів Світового

океану, освоєння космічного простору і деякі інші. Уважний погляд на

них дозволяє помітити, що глобальні проблеми тісно взаємопов’язані, зо-

крема енергетична і сировинна проблеми співвідносяться з екологічною,

екологічна з демографічною, демографічна з продовольчою і т. д. Тому

аналіз цих проблем, не кажучи вже про пошуки шляхів їх вирішення, яв-

ляє собою складне наукове завдання. Підходи до аналізу причин виник-

нення самого кола цих проблем, наслідків і шляхів їх дозволу постійно

видозмінюються. У 90-і роки склалася приблизно така класифікація гло-

бальних проблем:

138

1) політичні і соціально-економічні (збереження світу і запобігання ядер-

ній війні, обмеження гонки озброєнь і роззброєння, стійкість розви-тку світової спільноти);

2) проблеми, пов’язані з природно-економічним розвитком (екологічна,

енергетична, сировинна, продовольча, проблема збереження клімату,

проблеми Світового океану і т. д.);

3) соціальні (міжнаціональні конфлікти, проблеми демографії, питання

культури, освіти і охорони здоров’я);

4) змішані проблеми, виникнення і невирішеність приховує загрозу ма-

сової загибелі людей (військові і регіональні конфлікти, злочинність,

техногенні катастрофи, стихійне лихо);

5) наукові проблеми (освоєння космічного простору, довгострокове

прогнозування в різних галузях та ін.).

Варто ще раз зазначити, що в розумінні, класифікації та ієрархії прі-

оритетних глобальних проблем відбуваються істотні зміни. Деякі автори

вважають, що на першому місці серед глобальних проблем, як і раніше,

залишається питання запобігання ядерній війні, інші на перше місце

ставлять екологічну проблему, треті – демографічну, продовольчу або

проблему подолання відсталості розвитку ряду країн світу. Очевидно,

що всі ці проблеми можна назвати пріоритетними, оскільки всі глобальні

проблеми стосуються виживання людства. Вони породжені різними чин-

никами, поява яких пов’язана передусім з інтернаціоналізацією господар-

ського життя. Тому глобальні проблеми є об’єктом досліджень у сфері

світової економіки, соціології, права, біології, географії, екології, океано-

логії та ін. Почала розвиватися геоглобалістика, яка пропонує вивчення

проблем на трьох послідовних рівнях – глобальному, регіональному,

на рівні країни. Загострення загальних для всього людства глобальних

проблем посилює необхідність узгоджених дій для їхнього вирішення,

необхідність спільного вироблення оптимальних варіантів розвитку.

Глобальні проблеми не можна вирішити швидко і на рівні окремих країн.

Необхідний єдиний міжнародний механізм їх вирішення і регулювання,

‡агрузка...

визначення міжнародних правових та економічних норм. Великі надії

в розв’язанні глобальних проблем покладаються на ООН, МВФ, СОТ,

регіональні і галузеві організації, які мають великий досвід координації

міжнародних зусиль, використання ресурсів, регулювання міжнародних

економічних відносин.

139


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)