АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Яке визначення найбільш точно передає суть предмета еконо-

Читайте также:
 1. I. Определите тип придаточного предложения.
 2. VI. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
 3. XIV. 7. Вимірювання електрорушійних сил. Застосування методу вимірювання ЕРС для визначення різних фізико – хімічних величин
 4. Анализ безубыточности
 5. Анализ безубыточности и оценка запаса финансовой прочности
 6. Анализ безубыточности и оценка запаса финансовой прочности
 7. Анализ безубыточности однопродуктового производства
 8. Анализ безубыточности производства
 9. Анализ безубыточности производства продукции. Эффект производственного рычага
 10. Анализ безубыточности производства.
 11. Анализ запаса финансовой устойчивости (зоны безубыточности) предприятия
 12. Анализ факторов изменения точки безубыточности и зоны безопасности предприятия

мічної теорії:

а) наука про суспільство на різних стадіях його розвитку;

Б) наука про економічні відносини людей з приводу раціонального

Використання обмежених ресурсів для найповнішого задоволення своїх

потреб;

В) наука про управління підприємствами для досягнення максималь-

ної ефективності їх функціонування;

Г) наука про вибір ефективної державної політики для вирішення ак-

Туальних соціально-економічних проблем?

14. Економічні категорії – це:

а) методи регулювання економічних процесів;

б) норми господарської поведінки людей;

В) логічні поняття, які в узагальненому вигляді відображають сут-

ність окремих економічних явищ;

Г) економічні інтереси суб'єктів господарської діяльності.

15. Економічні закони відображають:

а) взаємодію сил природи;

Б) істотні, стійкі, повторювані внутрішні причинно-наслідкові зв'язки

і залежності реальних економічних явищ і процесів;

в) відношення людей до сил природи;

Г) суперечності між продуктивними силами і виробничими відноси-

Нами.

16. Економічні закони мають об'єктивний характер тому, що:

а) не залежать від волі та свідомості людей;

б) функціонують в усіх економічних системах;

в) люди ставляться до них байдуже;

Г) діють у процесі господарської діяльності людей?

17. Що є об’єктом вивчення економічної теорії:

а) суспільство в цілому;

б) економічна система;

в) економічна політика держави;

Г) економічна діяльність людей.

Положення якої економічної школи вперше детально обґрунто-

Вують необхідність втручання держави в економічні процеси та запро-

ваджують термін “макроекономіка”:

а) класична школа;

б) школа неолібералізму;

в) кейнсіанська школа;

Г) монетаристська школа?

До якого з видів економічних законів належить економічний за-

кон зростання потреб:

а) загальні;

б) специфічні;

В) закони, що притаманні декільком суспільним способам виробни-

цтва;

Г) закон, що діє лише на одній стадії суспільного способу виробни-

Цтва?

20. Яке визначення характеризує метод дедукції:

а) висунення гіпотези та перевірка її на практиці;б) перехід від узагальнення до поодиноких фактів;

в) аналіз фактів і їх узагальнення;

Г) збирання фактичного матеріалу?

Вправи

Для кожного наведеного нижче положення знайдіть відповідний

йому термін чи поняття:

А) вміння наживати достаток, або діяльність, спрямовану на нагрома-

дження багатства;

Б) основою цієї економічної течії є теорія граничної корисності, згідно

З якою ринкова ціна товару визначається не суспільно-необхідними


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)