АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Дукції, призначеної для мирного використання

Читайте также:
 1. Вопрос№9 Закон всемирного тяготения, вес, невесомость.
 2. Группа Всемирного банка
 3. Группа Всемирного банка.
 4. Доля услуг в мировом ВВП ( по данным Всемирного банка)
 5. Закон всемирного тяготения. Гравитационное поле. Невесомость
 6. Закон всемирного тяготения. Движение тел под действием силы тяжести
 7. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела. Невесомость.
 8. Законы Кеплера. Закон всемирного тяготения.
 9. Защита от опасностей в техносфере. Защита от опасностей при чрезвычайных ситуациях. Источники и классификация чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
 10. И их роль в развитии всемирного хозяйства
 11. Комплекс навчально-методичних посібників для вчителя і учнів, їх призначення, особливості побудови та оформлення, ТМО їх використання.

Конвертована валюта – національна грошова одиниця, яка вільно

(через купівлю-продаж) обмінюється на іноземні валюти, виконує функ-

Ції світових грошей, тобто вільно використовується у міжнародному

Платіж ному обігу для здійснення міжнародних розрахунків.

Конгломерат (з лат. – нагромадження) – монополіс тичне об'єднання,

Утворене внаслідок поглинання прибуткових різногалузевих підпри-

Ємств, які не мали виробничої й технічної спільності.

Конкретна праця – суспільна праця, що витрачається в особливо до-

Цільній формі з використанням певних засобів і предметів праці з пев ною

Метою і створює специфічну споживчу вартість.

Конкуренція (з лат. – змагання, суперництво) – бороть ба між това-

Ровиробниками за найвигідніші умови виробництва і збуту то варів та по-

Слуг, за привласнення найбільших прибутків.

Концентрація виробництва – зосередження засобів виробництва,

Працівників І обсягів виробництва на великих підприємствах.

Концентрація капіталу – зростання масштабів відокремлено фун-

Кціонуючих форм капіталу.

Кооперація праці – форма організації праці, виконання робіт, за якої

значна кількість людей планомірно і спільно бере участь в одному або

Різних пов'язаних між собою трудових процесах.

Кредит (з лат. – позика) – форма руху позичкового капіталу, що вира-

Жає відносини економічної власності між кредиторами й позичаль никами

І забезпечує перетворення грошового капіталу на позичковий. Кредитна

Система (з погляду економічної форми) – сукупність кредит них відносин

Економічної власності, форм кредиту та методів кредитування.

Кредитні гроші – найрозвинутіша форма грошей, яка є знаком (сим-

Волом) вартості, виконує роль загального еквівалента, забезпечує рух по-

Зичкового капіталу та еволюцію кредитних відносин.

Криза – головна фаза економічного циклу, що суп роводжується різ-

Ким скороченням обсягів виробництва, зростанням безро біття тощо іПродовжується до встановлення відносної ринкової рівноваги.

Критерії економічного прогресу – ознаки, показники, на основі яких

Обґрунтовується оцінка сутності, в тому числі якості, поступального

Розвит ку економічної системи і головної продуктивної сили —людини.

Кругооборот капіталу – безперервний рух капіталу, в якому він пос-

Лідовно перетворюється з однієї форми на іншу і робить повний кругообо-

Рот з приростом.

Лібералізація економіки – перехід до приватної капіталістичної влас-

Ності та заснованого на ній ринкового механізму саморегулювання як


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)