АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Ціна споживчого кошика поточного року ста новить 560 грошових

Читайте также:
 1. Б) яка буде ситуація на ринку морозива, якщо держава встановить ціну
 2. Виникнення грошових відносин. Еволюція і типи грошей.
 3. Восстановить продовольственную безопасность России
 4. Всё тайное становиться явным. Допотопная история Земли.
 5. Гостиница, в которой Алекс собирался остановиться, находилось недалеко от этого здания, и они прошлись пешком. Не обошлось без встречающихся на пути поклонников Алекса.
 6. Із виникненням держави й розвитком товарно-грошових відносин у суспільстві з'являється об'єктивна потреба формування системи перерозподільних грошових відносин, якими є фінанси.
 7. Капітал – екон. ресурс, що визначається як сукупність усіх технологічних, матеріальних і грошових засобів використовуваних для виробництва товарів чи послуг
 8. Класифікація грошових систем
 9. Контроль операцій на рахунках в банку та інших грошових коштів в умовах комп’ютерного обліку.
 10. Кредит — це система відносин з приводу акумуляції та використання тимчасово вільних грошових засобів на основі повернення та платності у формі позичкового відсотка.
 11. Методика прогнозування структури капіталу та грошових потоків підприємства
 12. Может ли вуз установить минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний, выше установленного учредителем?

одиниць, а минулого року – 520. Індекс цін минулого року – 105%.

Визначте:

а) індекс цін;

Б) темпи інфляції.

Тема 10. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Кейнсіанська теорія, щодо регулювання економіки. Причини виник-

Нення даної теорії.

Причини заміни вільної ринкової економіки на державне регулюван-

Ня економічних процесів.

Заслуги кейнсіанської теорії.

Державне регулювання економіки: суб'єкти, об'єкти цілі та функції.

Суть та значення державного регулювання.

Об'єкти та суб'єкти державного регулювання.

Функції держави в регулюванні макроекономічних процесів.

Методи державного регулювання.

Прямі методи державного регулювання.

Непрямі методи державного регулювання.

Основні поняття та терміни теми

Державне регулювання економіки, зовнішні позитивні та негативні ефек-

Ти, об’єкти та суб’єкти державного регулювання, ефективність за Паретто,

Пасивна та активна грошово-кредитна політика, кейнсіанська теорія держав-

Ного регулювання, ефективність монетарної політики, державне замовлення,

Ліцензії, квоти, санкції, норма, норматив, стандарти, економічне регулювання,

Правове регулювання, адміністративне регулювання, цінове регулювання.

Питання для обговорення

У чому полягає суть державного регулювання економіки?

Кейнсіанська теорія державного регулювання економіки.

Що виступає об’єктом і суб’єктом державного регулювання економіки?

Які функції покладені на державу у процесі регулювання економіки?

В чому суть методів державного регулювання економіки?

Які методи державного регулювання економіки вам відомі?

Охарактеризуйте основні інструменти державного регулювання економіки.

У чому полягає суть програмування національної економіки?

Зазначте найважливіші форми і напрями економічної політики дер-

Жави та охарактеризуйте їх.

Як відбувається процес формування системи державного регулюван-Ня економіки України?

Теми доповідей

Аналіз діяльності держави як економічного суб’єкта.

Економічні методи впливу держави на перебіг економічних процесів

У національній економіці.

Кейнсіанська школа, аналіз їхніх основних постулатів.

Функції держави в економічному житті суспільства.

Тестові завдання до теми

Система заходів виконавчого, законодавчого і контролюючого

Характеру, які здійснюються уповноваженими державними установа-

Ми та органами, яка націлена на підвищення суспільного виробництва і

задоволення потреб суспільства, – це:

а) макроекономіка;

б) державне регулювання економіки;

в) мікроекономіка;


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)