АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Характеристика суспільного продукту та його основні форми

Читайте также:
 1. I. Основні риси політичної системи України
 2. I. Формирование глобального инновационного общества
 3. I. Формирование системы военной психологии в России.
 4. III.2. Преступление: общая характеристика
 5. IV этап – формирование галактик
 6. VIII. Формирование и структура характера
 7. X. Реформирование Петром I хозяйственной жизни страны и характерные черты социально-экономического развития России в первой четверти XVIII в.
 8. XV. 1. Загальна характеристика електрохімічних процесів
 9. А) Статическая вольт-амперная характеристика
 10. Автобіографія. Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист
 11. Аграрная политика царизма в Казахстане в конце XIX-начале ХХ вв. Переселение русских, украинских крестьян. Начало формирования многонационального состава населения Казахстана.
 12. Аграрне виробництво в національній економіці. Форми господарювання і земельні відносини

Суспільний продукт (СП) – це сума усіх матеріальних і духовних благ,

створених суспільством за певний проміжок часу, як правило за рік.

Однією з форм суспільного продукту є валовий суспільний продукт

(ВСП).

Валовий суспільний продукт (ВСП) – це вартість усіх вироблених

товарів та послуг у країні, включаючи і проміжні за певний період часу.

Такі підрахунки проводять для того, щоб визначити, яка загальна кіль-

кість товарів суспільства є проміжними і кінцевими. Такий показник ви-

користовується як кінцевий суспільний продукт (КСП).

Кінцевий суспільний продукт (КСП) – це вся маса виробленої за пев-

ний час готової продукції, яка надходить у виробниче або особисте спо-

живання, на відновлення спожитих засобів праці та нагромадження в го-

товому вигляді. Отже, КСП є лише частиною ВСП.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) – це макроекономічний показ-

ник, який виражає ринкову сукупність вартостей кінцевих товарів та по-

слуг, які були вироблені всіма виробництвами за певний проміжок часу.

Валовий національний продукт (ВНП) – це макроекономічний показ-

ник, який виражає сукупну вартість кінцевих товарів та послуг, створе-

них факторами виробництва, які є у власності громадян країни, і не лише

в межах цієї країни, а й за кордоном.

Національний дохід (НД) – це чистий дохід, виміряний у цінах факто-

рів виробництва або – це макроекономічний показник сукупних доходів

усього населення країни за певний період.

Розрізняють вироблений та використаний НД.

Вироблений НД – це весь об’єм заново створеної вартості товарів та

послуг (все вироблене).

Використаний НД – це вироблений національний дохід за міну-

сом витрат від усіх стихійних лих, втрат при зберіганні та зовнішньо-

торгівельного сальдо (використаний).

Оскільки національний дохід визначає добробут життя в країні, то

його поділяють на необхідний та додатковий продукт.

36

Чистий продукт (ЧП) – являє собою частину ВНП. Визначається як

різниця ВНП та вартості тих засобів праці, які витрачаються на відшко-

дування їхньої зношеної частини, тобто це реальний дохід, який суспіль-

ство може використати для особистого споживання, а також для розши-

реного виробництва. ЧП характеризують як НД.Необхідний продукт – це та частина національного доходу, яка необ-

хідна для нормального відтворення робочої сили, тобто для підтримки її

працездатності, включаючи й підготовку нового покоління працівників.

За рахунок необхідного продукту повинні покриватися витрати на харчу-

вання, одяг, утримання житла, здобуття освіти, задоволення культурних

і соціальних потреб. Необхідний продукт характеризується таким по-

казником, як мінімальна величина необхідного продукту – визначається

життєвим мінімумом, що потрібен виробникові для відтворення робочої

сили і нормального функціонування.

Додатковий продукт – це та частина національного доходу, яка ви-

ступає як надлишок над необхідним продуктом. Він може бути досягну-

тий лише при певному етапі розвитку суспільства, тобто лише тоді, коли

робітник виробляє більше, ніж необхідно йому для життя.

Особистий дохід – це сума всіх доходів, які реально отримало насе-

лення в грошовій формі.

Національне багатство (НБ) – це сукупність матеріальних і немате-

ріальних благ, якими розпоряджається суспільство на визначену дату і

які створені працею людини за весь попередній період.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)