АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Виробництва благ громадського вжитку; коригування побічних наслідків

Читайте также:
 1. Абезпечення громадського порядку і громадської безпеки.
 2. Адаптація людини до наслідків надзвичайних ситуацій (катастроф)
 3. Вибір монополістом ціни й обсягу виробництва
 4. Вибір обсягів виробництва у короткостроковому періоді
 5. Вибір обсягів виробництва у короткотерміновому періоді
 6. Виробництва
 7. Виробництва монополістом
 8. Виробництва товарів і послуг, одержання доходів (прибутку) «.
 9. Виробництво. Фактори виробництва. Процес виробництва
 10. Виселення наймачів із жилих приміщень у будинках державного та громадського житлових фондів.
 11. Витрати виробництва

(переливів); перерозподіл доходів; здійснення макроекономічної політи-

Ки.

Експорт – товари й послуги, вироблені в країні та продані покупцям

Інших країн.

Екстенсивний тип економічного зростання – зростання, що грунту-

Ється на кількісному збільшенні трудових і матеріальних ресурсів, які за-

Лучаються у виробництво.

Еластичність – міра чутливості попиту і пропозиції до зміни факто-

Рів, які їх визначають, насамперед до зміни вартості товарів.

Ефект доходу – вплив зміни ціни продукту на реальний дохід спожи-

Вача (купівельну спроможність) і, отже, на кількість продукту, яку спо-

Живач купить.

Ефект заміщення – вплив, який зміна ціни споживчого блага може

Справити на кількість продукту, котру споживач купить за умови, що

Його дохід не змінюється.

Ефективна зайнятість – зайнятість, що здійснюється відповідно до

Вимог основного економічного закону, інтенсивного типу відтворен-

Ня та критеріїв економічної доцільності й соціальної результативності,

Зорієнто вана на скорочення ручної, непрестижної, важкої праці.

Ефективний розподіл ресурсів – розподіл ресурсів в економіці між

Виробництвом різних товарів і послуг, який максимізує задоволення по-

Треб споживачів.

Ефективність суспільного виробництва – найважливіша узагаль-

Нююча характеристика результативності суспільного виробництва, яка

Ві дображає відношення величини створених товарів і наданих послуг до

Сукупних витрат суспільної праці.

Європейський Союз (ЄС) – асоціація європейських держав, утворе-

На в 1957 р. (раніше - Європейське економічне співтовариство) з метою

Поступової ліквідації мита та імпортних квот у торгівлі між країнами-

Членами, запровадження спільного мита на імпорт товарів із третіх країн,

Вільного переміщення робочої сили та капіталів у межах країн – членів

Асоціації та узгодження економічної політики в інших сферах.Зайнятість – система соціально-економічних відносин між людьми,

Що виникає в процесі їхної діяльності, зорієнтованої на задоволення сво-

Їх потреб, а також при забезпеченні працездатного населення робочими

Міс цями та здійсненні розширеного відтворення робочої сили.

Закон Вальраса – закон, згідно з яким сукупна сума попиту в народ-

Ному господарстві за вартістю завжди дорівнює сумі пропозиції (поняття

Рівноваги й вартості збігаються).

Закон вартості – загальний економічний закон (діє в деяких суспіль-

Них способах виробництва, який виражає внутрішньо-необхідні, суттєві

Й сталі зв'язки між суспільно необхідною працею (витраченою на вироб-


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)