АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Поняття про ринкову економіку та її складові елементи

Читайте также:
 1. II. Поняття соціального процесу.
 2. Акти застосування права: поняття, ознаки, види, структура
 3. Бази даних, їх призначення та основні елементи.
 4. Більшість країн світу мають відкриту економіку.
 5. Валовий внутрішній продукт: поняття та методи розрахунку
 6. Введення поняття комплексного числа
 7. Визначення і складові грошової системи
 8. Визначте поняття і структуру особистості в соціології
 9. Визначте поняття «соціалізація особистості – 15 б.
 10. Відношення між поняттями
 11. Всесвітнє господарство: сутність та складові частини
 12. Встановіть відповідність між поняттями та їх визначеннями

У результаті виникнення суспільного поділу праці, приватної влас-

ності на засоби виробництва й економічного відокремлення товарне ви-

робництво набуває товарної форми. Економіка, в якій товарно-грошові

відносини є пануючими, називається ринковою економікою.

Умови функціонування ринкової системи:

1) свобода всіх суб’єктів ринку, яка виражається в реальній свободі

форм власності та господарювання;

2) необмежена кількість учасників ринку;

3) здатність різних суб’єктів підприємницької діяльності впливати на

рівень цін (відсутність монополій);

4) розвинуте антимонопольне законодавство та наявність механізмів

його реалізації;

5) добре розвинута система економічного та адміністративного регулю-

вання економіки країни шляхом створення передумов для існування

реального ринку;

6) наявність та доступність всебічної інформації про ринок, розвинута

маркетингова діяльність;

7) конкурентна боротьба між різними суб’єктами підприємницької ді-

яльності;

8) розвинутий та розгалужений комплекс об’єктів власності, які можуть

стати об’єктом купівлі, продажу.

Ключовим елементом ринкової економіки є ринок.

Ринок – це сукупність конкретних економічних відносин між продав-

цями та покупцями у процесі купівлі-продажу товарів та послуг.

Функції ринку:

1) посередницька – вона пов'язана з доведенням товару від виробни ків

до споживачів з метою задоволення їхніх потреб;

2) регулювальні – в ринковому регулюванні велике значення має спів-

відношення попиту і пропозиції. Зростання ціни є сигналом до роз-

ширення виробництва, зниження – до його скорочення. Через меха-

57

нізм попиту та пропозиції він встановлює необхідні відтворювальні

пропорції в економіці;

3) стимулювальні – за допомогою цін ринок стимулює впровадження у

виробництво досягнень науково-технічного прогресу, зниження ви-

трат на виробництво продукції і підвищення її якості, розширення

асортименту товарів та послуг;

4) інформаційна – ринок є багатим джерелом інформації, знань, ві-

домостей, які необхідні господарюючим суб'єктам: інформація про

кіль кість, асортимент і якість тих товарів та послуг, які на нього

поставляють ся. Наявність інформації дозволяє кожному товарови-робнику звіряти ви робництво з мінливими умовами ринку;

5) санаційна – ринок очищає суспільне виробництво від економічно

слабких, нежиттєздатних господарських одиниць і одночасно стиму-

лює розвиток ефективних, перспективних фірм;

6) ринок виконує також соціальну функцію, він дає змогу вирішувати про-

блеми рівня життя населення, структури і ефективності виробництва,

через соціальну функцію ринок диференціює товаровиробників.

Ринок – це певна сукупність економічних відносин між різними ти-

пами фірм та індивідами з приводу купівлі-продажу товарів та послуг, де

відбувається остаточне визначення їх вартості та реалізація.

Завдяки ринку посилюється конкуренція між товаровиробниками за

зниження витрат виробництва і підвищення суспільної корисності това-

ру; поліпшується пропорційність розвитку народного господарства; за-

безпечується безперебійність суспільного відтворення і формування ці-

лісної економічної системи, а також здійснення контролю споживачів за

процесом виробництва.

Структура ринку – це сукупність окремих ринків у межах національ-

ної економіки або світового ринку, ринків окремих регіонів та взаємодія

між ними.

Виділяють такі класифікатори ринків:

_ за видами діяльності: фінансовий; робочої сили; засобів виробництва;

предметів споживання; послуг; інформації; інтелектуальних ціннос-

тей; дорогоцінних металів, валютний;

_ за територіальною ознакою: внутрішній, який включає національний

регіональний, локальний (місцевий), зовнішній;

_ з позиції права: легальний та тіньовий.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)