АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Глосарій. ( Депутат -від латинського «сіериІаіиБ», буквально - виборний ') ) представник; /

Читайте также:
  1. ГЛОСАРІЙ
  2. Глосарій
  3. Глосарій
  4. Глосарій
  5. Глосарій
  6. ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНІВ

( Депутат -від латинського «сіериІаіиБ», буквально - виборний ') ) представник; /

і Народний депутат України - повноважний представник Україн- ( ; ського народу у Верховній Раді України, покликаний виражати і захи-1 І щати суспільні інтереси народу, брати активну участь у здійсненні ( ; законодавчої, установчої, контрольної, зовнішньополітичної та інших )

< функцій Верховної Ради України. ( і Статус народного депутата України - становище народного | {депутата України, яке врегламентоване нормами чинного законодав- / "І ства, обумовлюється визначеним у законодавстві обсягом і характе- \

ром повноважень народного депутата, змістом та гарантіями його (діяльності, правовими формами відповідальності перед Верховною ) Радою та всім Українським народом; )

<| Мандат (від лат. «тапсІаШт», - від «тапсіо» - доручати) - дору- ^ чення, наказ, повноваження бути представником інтересів громад- і

< ськості, виступати від її імені. Це також документ, який засвідчує

{ повноваження. )


Депутатський мандат - а) функція, якої набуває депутат (член) представницького органу державної влади (парламенту) або пред­ставницького органу місцевого самоврядування (місцевої ради) у зв'язку з його обранням і наділенням певними повноваженнями (правами та обов'язками) у сфері владування, визначеними консти­туцією та законодавчими актами; - б) документ, який засвідчує закон­ність повноважень депутата тієї чи іншої представницької установи, визначає обсяг його повноважень;

Мандатарій - особа, яка бере на себе виконання доручення іншої особи (манданта), що пов'язане із здійсненням певних дій, які мають юридичне значення.

Присяга народного депутата України- акт урочистої клятви народного депутата України виконувати визначені законодавством повноваження, що випливають з його конституційно-правового статусу;

Імунітет - від латинського «іттипгїаз» означає буквально- звільнення від чого-небудь, імунітет депутата - це заборона арешту чи притягнення депутата до судової (інколи й адміністративної) відпо­відальності без згоди представницького органу, до складу якого він входить. Депутат користується недоторканістю лише на час дії депу­татського мандату;

Індемнітет парламентський - походить від латинського «іпсіетпіїаз» дослівно - захист від шкоди, забезпечення збережен­ня. Це заборона переслідування і покарання депутата за ті дії, які депутат виконує в процесі реалізації своїх депутатських повноважень. Індемнітет парламентський не застосовується в разі скоєння депута­том кримінального злочину;Компетенція народного депутата України - предмети відання та повноваження народного депутата України;

Повноваження народного депутата України-сукупність встанов­лених у законодавстві його прав і обов'язків, які визначають можли­вості народного депутата брати участь у прийнятті обов'язкових до виконання рішень, організовувати та контролювати їх виконання, вживати у необхідних випадках заходи відповідальності тощо.

Розділ 1 1 . Президент України


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)