АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ТЕМА СЕМІНАРУ: Конституційні основи правового статусу

Читайте также:
 1. II ОБЩИЕ НАЧАЛА ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОГО ПОРЯДКА
 2. IV. Особенности правового регулирования труда беременных женщин
 3. V.1. Общие начала правового положения лиц в частном праве
 4. VII.1. Вещи как объект правового регулирования
 5. В чем сущность правового регулирования энергетической политики Европейского Союза?
 6. Ведомства. Основы правового статуса центральных органов испол-
 7. Види, способи і типи правового регулювання
 8. Возникновение и развитие теории правового государства
 9. Вопрос №3. предмет административно-правового регулирования.
 10. Вопрос: Понятие механизма правового регулирования
 11. Вопрос: Право и поведение людей. Понятие правового поведения и его виды.
 12. Вопрос: Предмет и метод правового регулирования. Частное и публичное право. Материальные и процессуальные отрасли права. Соотношение национального и международного права.

Особи в Україні

ПЛАН

1. Поняття і структура правового статусу особи. Правовий статус особи, як конституційно-правовий інститут.

2. Основні Конституційні принципи правового статусу особи в Україні.

3. Види правового статусу особи. Особливості правового статусу різних категорій осіб в Україні.

4. Теми рефератів:

5. Особливості законодавчого регулювання правового статусу інозем­ців та осіб без громадянства в Україні

6. Підстави і порядок набуття особою статусу біженця за законодав­ством України

Зразки тестових завдань:

1. Вставте пропущені слова та словосполучення:
Іноземці та особи......... , які перебувають в Україні на....... користують­ся ..................................... і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і грома­дяни України, - за винятками,.................................
2. Відмітьте складові елементи структури правового статусу особи
гарантії прав людини
гарантії правового статусу особи
громадянство, як певний правовий стан особи
обов'язки держави перед особою;
основні права, свободи, законні інтереси та обов'язки особи
правові принципи
*7 1 правосуб'єктність

 

3. Встановіть відповідність між поняттями і їх складовими:

А Громадянин особа, яка є громадянином (підданим) іншої держа­ви або держав
В Іноземець особа, яка не має громадянства жодної держави;
С Особа без громадянства особа, яка не перебуває у громадянстві держави, на території якої знаходиться
    особа, яка перебуває у особливих правових зв'язках з державою, з органами держави та її сис­темою права.
    особа, яка перебуває у політико-правових зв'язках з державою, її правовою системою;
    особа, яка постійно перебуває на території держави і підпадає під її юрисдикцію;

 

Відповіді на тести:

1) без громадянства, законних підставах, тими самими правами, передбаченими законодавством.

2) 2,3,5,6,7.

3) А-4; В-1,3; С-2,3.

Рекомендована література:

Нормативно-правові акти:

Конституція України // ВВР. - 1996. - № ЗО. - Ст. 141;Закони України:

- від 4 лютого 1994 р. «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» // ВВР. - 1994. - № 23. - Ст. 161; в останній редакції від 07.05.2009;

- від 21 січня 1994 р. «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Украї­ну громадян України» // ВВР. - 1994. - № 18,- Ст. 101; в останній редак­ції від 24.06.2004;

- від 4 березня 2004 р. «Про правовий статус закордонних україн- ців»//ВВР. - 2004. - № 25 ю - Ст. 343;

- від 6 березня 1992 р. «Про скасування кримінальних покарань у вигляді заслання і вислання» // ВВР, - 1992. - № 23. - Ст. 337; в остан­ній редакції від 01.01.2004

- від 1 грудня 1994 р. «Про порядок відшкодування шкоди, завда­ної громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду» // ВВР. - 1995. - № 1. - Ст. 1; в останній редакції від 11.07.2009

- від 21 червня 2001 р. «Про біженців» // ВВР. - 2001. - № 47. - Ст. 250; в останній редакції від 23.06.2005


- від 11 грудня 2003 р. «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» // ВВР - 2004 р. - № 15. - т 232;

- від 7 червня 2001 р. «Про імміграцію» // ВВР. - 2001. - № 41. - т 197, в останній редакції від 10.04.2009.

Навчальна та наукова література:

Конституційне право України / За ред. В. Ф. Погорілка - К.: Наукова думка, 2003.-732 с.;

Фрицький О. Ф. Конституційне право України: - підручник, - К.: Юрінком Інтер, 2002;

Кравченко В. В. Конституційне право України: Навч. посібник, - Вид. 3-тє, виправл. та доповн. - К.: Атіка, 2004. - 512 с.;

Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко. - К.: Українська енциклопедія, 1998-2004 р.;

Коментар до Конституції України. - 2-ге вид. К. Інститут законодав­ства Верховної Ради України. 1998. - 418 с.;

Конституційне законодавство України (законодавчі акти, коментар, офіційне тлумачення): Збірник нормативних актів / Автори-упорядники: С. В. Линецький, М. І.Мельник, А. М. Ришелюк. - К. Атіка, 2000. - 898 с.;

‡агрузка...

Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін: Навч. посіб. / О. В. Філонов, В. М. Субботін, В. В. Пашу- тін, І. Я. Тодоров. - К.: Знання, 2006. - 215 с.;

Права та свободи людини в Україні. - К: Сфера, 2004. - 92 с.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)