АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Класифікаційними ознаками

Читайте также:
  1. Відмітьте, що з наведеного є основними ознаками органу
  2. Соціологія визначає урбанізацію за такими ознаками:
Класифікаційні ознаки Види показників
Властивості явищ та процесів (зміст) - кількісні - якісні
Рівень застосування - загальні - специфічні
Ступінь синтезу - узагальнюючі - часткові - допоміжні
Спосіб вимірювання - натуральні (прості, умовні, комбіновані) - вартісні - трудові
Методика розрахунку - абсолютні - відносні (проценти, коефіцієнти, індекси)
Спосіб розрахунку - прямі - обернені (зворотні)
Роль у причиново-наслідкових зв’язках - факторні - результативні
Спосіб формування - нормативні - планові - облікові - звітні - аналітичні (оціночні)
Місце розрахунку - внутрішні - зовнішні
Результат дії факторів - прості - складні

 

Під системою показників розуміють сукупність взаємопов’язаних між собою показників, що відображають економічні процеси, які проходять у визначених умовах, місці і часі, причому кожен показник дає певну кількісну характеристику окремої сторони господарської діяльності.

Вибір та обґрунтування системи показників для характеристики економічних явищ і процесів є важливим методологічним питанням в економічному аналізі. Від того, наскільки показники повно й точно відображають сутність явищ, що вивчаються, залежать результати аналізу. Використання системи показників забезпечує проведення комплексного економічного аналізу діяльності підприємств.

При формуванні системи показників необхідно враховувати, що всі показники системи повинні реально відображати економічні явища і процеси та забезпечувати їх однозначне тлумачення, бути зрозумілими й динамічними. Їх кількість повинна бути достатньою для оцінки окремих сторін роботи підприємства.

Комплексне вивчення економіки підприємства передбачає систематизацію показників. Усі показники залежно від об’єктів аналізу можна згрупувати в наступні підсистеми (рис. 3.2).

 

 
 

 


Рис. 3.2. Система показників комплексного економічного аналізу

 

Показники кожної підсистеми поділяються на вхіднійвихідні. За допомогою вхідних і вихідних показників здійснюється взаємозв’язок

підсистем. Вихідний показник однієї підсистеми є вхідним для інших підсистем.Усі показники господарської діяльності підприємства знаходяться в тісному взаємозв’язку, який необхідно враховувати в комплексному аналізі. Взаємозв’язок показників (рис. 3.2) характеризує послідовність виконання комплексного аналітичного дослідження.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)