АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Контроль операцій із основними засобами та нематеріальними активами в умовах комп’ютерного обліку

Читайте также:
 1. Cтиль керівництва: сутність, вимоги у його сучасних умовах
 2. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 3. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 4. II. Контроль исходного уровня знаний студентов
 5. III. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда
 6. IV. Організація. Контроль.
 7. IV. Результати інвестиційної, операційної та фінансової діяльності
 8. Административно-общественный контроль на предприятии
 9. Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати, інші витрати та їх облік
 10. Акустический и виброакустический контроль
 11. Алгоритм изменения дозы НФГ в зависимости от относительной величины АЧТВ (по отношению к контрольной величине конкретной лаборатории)
 12. Анализ равновесия между активами предприятия и источниками их формирования. Оценка финансовой устойчивости предприятия

При організації проведення аналізу з використанням ПЕОМ аналітик повинен добре орієнтуватися в автоматизованих системах обліку та аналізу, а також розумітися на принципах розподілу функцій взаємного контролю серед працівників облікової служби підприємства.

Контроль операцій з обліку основних засобів передбачає: перевірку документування операцій руху основних засобів; перевірку організацію поточного обліку наявності та руху основних засобів та складання звітності; контроль за розрахунком амортизації та зносу основних засобів; аналіз системи документування операцій із ремонту основних засобів; аналіз організації поточного обліку ремонту основних засобів, скла­дання звітності.

Методи і засоби, які застосовуються для аналізу і контролю обліку ОЗ і НА, побудованого на основі автоматизованих систем обробки економічної інформації, групуються наступним чином:

- робота в реальному режимі часу з реальними даними;

- робота із статистичними даними;

- робота з імітаційними даними;

- проведення аналізу спеціальними програмними засобами.

Програми загального призначення з аналізу припускають роботу певних тестів на фактичних даних. За допомогою таких програмних засобів здійснюються перевірка й аналіз записів на підставі певних критеріїв з метою визначення їх якості, повноти, і правильності. Таке програмне забезпечення дає змогу здійснити тестування розрахунків, необхідні перерахунки і порівняти отримані результати з нормативними даними. Крім того, контролюють правильність відновлення даних.

Етапи контролю у компютерному середовищі з використанням спеціалізованих програм:

На першому етапі визначаються завдання, які необхідно вирішити при аналізі за допомогою спеціального програмного забезпечення.

На другому етапі складається план виконання поставлених завдань і оцінюється реальність застосування програмних засобів.

На третьому етапі налагоджуються стандартні програмні засоби і розробляються нові засоби, необхідні для аналізу. Існуючі програмні засоби адаптуються до фактичних облікових даних.

На наступному етапі перевіряються сформовані на машинних носіях дані з метою підтвердження їх незмінності, оцінюється стан підприємства, здійснюється тестування та обробка за запланованою моделлю, аналіз одержаної інформації, її оцінка за допомогою бази знань і формування комп'ютерного висновку за позиціями, що аналізуються.

На останньому етапі відбувається оцінка отриманих результатів аналізу.

Автоматизація аналізу основних засобів в сучасних економічних умовах має дуже велике значення, оскільки дозволяє отримувати точні оперативні дані про стан підприємства на кожний день і своєчасно відреагувати на них з метою недопущення небажаних результатів діяльності підприємства.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)