АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Об’єкти, джерела інформації і методичні прийоми контролю бухгалтерського обліку в умовах автоматизованої системи обробки інформації

Читайте также:
 1. Cтиль керівництва: сутність, вимоги у його сучасних умовах
 2. I. Організація та проведення модульного і підсумкового контролю
 3. I. Основні риси політичної системи України
 4. Internet-джерела
 5. V. 2. Механічне описання молекулярної системи
 6. XV. 9. Хімічні джерела електричної енергії
 7. А) Завдання і джерела ревізій основних засобів
 8. Автоматизовані системи управління процесом розформування составів на сортувальних гірках
 9. Адаптивні типи людини. Антропоекологічні системи і здоров'я.
 10. Аналіз ринку металів в умовах світової економічної кризи
 11. Аналіз роботи системи
 12. Англо-американський (прецедентний) тип правової системи

50. Обчислювальні системи та мережі, їх класифікація.

51. Оперативний облік особового складу, організація табельного обліку, облік відпрацьованого часу й виробітку в умовах автоматизованої обробки даних.

52. Опис постановки задач та його структура.

53. Організація автоматизованого обліку виробітку та оплати праці робітників-відрядників.

54. Організація діяльності облікового апарату в умовах функціонування автоматизованої обробки даних.

55. Організація інформаційної бази. Машинна інформаційна база обліку.

56. Організація робіт по створенню інформаційних систем обліку.

57. Організація розрахунків за депонованою заробітною платою в умовах автоматизованої обробки даних.

58. Основні види ризику, які пов'язані з автоматизацією обліку.

Основні роботи, які виконуються на стадіях та етапах проектування.

60. Основні типи організації інформаційних систем обліку та їх характеристика.

61. Особливості автоматизації обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів.

62. Особливості автоматизованого обліку готової продукції на складі.

Особливості автоматизованого обліку готової, відвантаженої та реалізованої продукції в бухгалтерії.

64. Особливості автоматизованого обліку необоротних матеріальних активів.

65. Особливості автоматизованого обліку основних засобів.

Особливості економічної інформаційні та її властивості.

67. Охарактеризуйте інформаційні потоки з обліку виробничих запасів.

68. Охарактеризуйте інформаційні потоки з обліку витрат на виробництво.

69. Охарактеризуйте інформаційні потоки з обліку готової продукції та її реалізації.

70. Охарактеризуйте інформаційні потоки з обліку основних засобів.

71. Охарактеризуйте інформаційні потоки з обліку праці та її оплати.

72. Охарактеризуйте інформаційні потоки з обліку фінансово-розрахункових операцій.

73. Охарактеризуйте інформаційні потоки зведеного обліку.

74. Охарактеризуйте основні форми вихідної інформації, періодичність формування та назвіть її користувачів з обліку основних засобів.

75. Охарактеризуйте особливості формування електронних первинних документів, які описують господарські операції з наявності та руху основних засобів.

76. Пакетний і діалоговий режими роботи.

77. Поняття автоматизованих інформаційних технологій (АІТ) та їх класифікація.

Принципи створення автоматизованих інформаційних систем (АІС) та інформаційних технологій (АІТ). Основні стадії життєвого циклу АІС і АІТ.

79. Принципи створення і функціонування управлінських інформаційних систем.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.002 сек.)