АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Охарактеризуйте основні форми вихідної інформації, періодичність формування та назвіть її користувачів з обліку основних засобів

Читайте также:
 1. I. Основні риси політичної системи України
 2. I. Формирование глобального инновационного общества
 3. I. Формирование системы военной психологии в России.
 4. IV этап – формирование галактик
 5. VIII. Формирование и структура характера
 6. X. Реформирование Петром I хозяйственной жизни страны и характерные черты социально-экономического развития России в первой четверти XVIII в.
 7. А) Завдання і джерела ревізій основних засобів
 8. Автоматизовані системи управління процесом розформування составів на сортувальних гірках
 9. Аграрная политика царизма в Казахстане в конце XIX-начале ХХ вв. Переселение русских, украинских крестьян. Начало формирования многонационального состава населения Казахстана.
 10. Аграрне виробництво в національній економіці. Форми господарювання і земельні відносини
 11. Активні форми навчання під час занять із гуманітарної підготовки
 12. Алгоритм формирования стека

Вихідна інформація ІС – це інформація, яка видається на об’єкт управління, персоналу чи в інші системи управління, у вигляді документів, відображень, даних і сигналів і отримується в результаті виконання функцій інформаційної системи. Вихідну економічну інформацію необхідно згрупувати в необхідних напрямках за певними ознаками і після попередньої обробки звести до певних форм чи графіків. Форми носіїв вихідної інформації, оброблюваної за допомогою обчислювальної техніки, залежать від експлуатаційних можливостей техніч­них засобів, які застосовуються, варіанта і повноти обробки цієї інформації, її призначення і методів використання.

Класифікація форм носіїв вихідної інформації за:

характером – функціональні чи відображення окремих операцій;

формою подання інформації – цифрова, алфавітно-цифрова, графічна;

призначенням – основні, допоміжні;

місцем використання – внутрішні, зовнішні;

офіційністю – затверджені, незатверджені;

періодичністю – поточні, квартальні, річні;

термінами – оперативні, звичайні, нетермінові;

характером змісту – змісту повідомлень, підсумкові;

характером друку – широкий, вузький;

кількістю примірників – один, два і т.д.

Періодичність формування: вихідна інформація формується раз на рік, квартал, місяць, в залежності від її завдань.

Користувачі інформації з обліку ОЗ: працівники підприємства, керівництво підприємства, зовнішні користувачі.

 

Охарактеризуйте особливості формування електронних первинних документів, які описують господарські операції з наявності та руху основних засобів

Під час обліку основних засобів та нематеріальних активів з первинних документів формується вхідна інформація. тож для автоматизації обліку ОЗ необхідно вибрати форми первинних документів та облікових регістрів. Тповими формами такої документації є: акт прийманя-передачі, акт на списання ОЗ, інвентарна картка з обліку ОЗ, картка обліку руху ОЗ. для прикладу, у системі 1Соблік ОЗ оформулюватиметься:рахунок вхідний, платіжне доручення, банківська виписка, запис книги придбання, прибуткова накладна. Так на підставі банківської виписки здійснюється запис в книгу придбання. Прибуткова накладна формується на підставі рахунка вхідного, де зазначають інфо про постачальнка, ціну, кількість придбаних ОЗ. Документи в програмі можна знайти в меню ДОКУМЕНТИ або в меню ОПЕРАЦІЇ, для введення даних в документ використовується форма введеня документа.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)