АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Скласти перелік та дати характеристику вхідній інформації автоматизованого обліку праці та її оплати

Читайте также:
 1. Адміністративна відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці
 2. Аналіз трудових ресурсів та оплати праці на підприємстві
 3. Аудит у сфері оплати праці
 4. Безпека праці при обслуговуванні автоклава
 5. Безпека праці при обслуговуванні брагоректифікаційних установок
 6. Безпека праці при обслуговуванні дифузійних апаратів
 7. Безтарифна система оплати праці
 8. В) виникнення й поглиблення суспільного поділу праці та економіч-
 9. Взаємозв'язок ІС обліку з іншими підсистемами інформаційної системи підприємства.
 10. ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
 11. Види міжнародного поділу праці.
 12. Види норм праці

В умовах автоматизованих інформаційних систем бухгалтерський облік охоплює комплекси задач з усіх розділів обліку й синтетичних рахунків.

Наведемо перелік та характеристику комплексів задач внутрішньогосподарського обліку на підприємстві:

Облік праці та заробітної плати. Призначення комплексу задач: облік розрахунку з працівниками за заробітною платою, облік відпрацьованого часу.

Вихідна інформація: суми нарахованої та виплаченої заробітної плати, утримання із заробітної плати.

Вхідна інформація: тарифні ставки, оклади, кількість відпрацьованого часу, норми вироблення, норми утримань і нарахувань, фактичне вироблення.

Економічна інформація може бути подана так: СИМВОЛ => РЕКВІЗИТ => ПОКАЗНИК => МАСИВ =>інформаційний ПОТІК => ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА

Постановка економічної задачі автоматизованого розв'я­зання супроводжується алгоритмом, що відображає логіку розв'язання задачі та спосіб формування вихідних даних.

Входом в систему БО є дані первинного обліку — зареєстровані на носіях факти здійснення господарських операцій. На вході підсистему БО живлять дані первинного обліку — зібрані та зареєстровані на носіях дані про господарські процеси і явища, що здійснилися.

Важливим елементом сучасного програмного забезпечення є можливість зв'язку виходу до електронної мережі — віртуального зв'язку, що дає змогу виключити ручне введення вхідних даних і уникнути технічних помилок. Із розвитком новітніх технологій, запровадженням на нормативному рівні електронного підпису на документах з'явилася можливість передачі звітності до державних контролюючих органів зацікавлених осіб.

Важливою рисою інформаційної системи обліку є можливість формувати велику кількість звітів, розрахунків, проводити економічний, фінансовий аналіз діяльності підприємства. Вартість і витрачений час на складання зазначених форм незначна, що дає змогу повністю задовольнити інформацією різноманітного характеру управлінський персонал, скласти прогнозні розрахунки для прийняття ефективних рішень.

Інформаційне забезпечення обліку витрат на оплату праці в/умовах функціонування АРМ бухгалтера включає в себе:
1. Вхідна інформація (тарифні сітки, тарифні ставки, схеми/посадових окладів і тарифнокваліфікаційні характеристики(довідники), розцінки, наряди, реєстри, табелі, договори підряду,акти виконаних робі, та ін.).
2. Нормативно/довідкова інформація (довідники структурних/підрозділів підприємства, нормативів браку, часу тощо,/господарських галузей, допустимої кореспонденції рахунків).

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)