АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Скласти перелік та дати характеристику нормативно-довідковій інформації автоматизованого обліку виробничих запасів

Читайте также:
 1. Автоматизований облік виробничих запасів на складі
 2. Безмежність потреб і обмеженість ресурсів. Закон обмеженості ресурсів. Альтернативні вибір та вартість. Крива виробничих можливостей.
 3. Вентиляція виробничих приміщень
 4. Взаємозв'язок ІС обліку з іншими підсистемами інформаційної системи підприємства.
 5. Ви никнення й розвитку виробничих відносин, виокремлення в способі
 6. Види виробничих витрат
 7. Виробничий потенціал і межа виробничих можливостей.
 8. Графічний та аудіовізуальний способи передачі інформації
 9. Дайте характеристику типології сім’ї – 15 б.
 10. Дайте характеристику указанных действий. Какие из них являются формами
 11. Дать характеристику одного из элементов - неметаллов (хлора, серы, фосфора, азота, углерода, кремния) (все по выбору).
 12. Державне регулювання обліку і звітності в Україні

Технологічний процес автоматизованого оброблення даних з обліку виробничих запасів полягає у виконанні всіх потрібних операцій введення, оброблення, збереження й надання потрібної інформації, групування даних на рахунках, із метою контролю за наявністю та витратами матеріальних цінностей зі своєчасним звітності.

Спільна інформаційна база дає можливість спільно використовувати таку нормативно-довідкову інформацію, як довідники: зовнішніх організацій; прізвищ працівників; структурних підрозділів; статей обліку; допустимої кореспонденції рахунків; номенклатура-цінник виробничих запасів; типових господар­ських операцій; постійних даних; груп матеріалів тощо.Для обліку матеріальних цінностей використовуються типові форми первинних документів, що утворюють вхідну інформацію:

- прибутковий меморіальний ордер; здавальна накладна;товарно-транспортна накладна; накладна на переміщення матеріалів; акт про приймання матеріалів; лімітно-забірна картка; вимога; накладна на відпуск матеріалів на сторону; картка складського обліку.

Вихідною інформацією складського обліку є:

- картка складського обліку матеріалів; оборотна відомість матеріальних цінностей; довідкова інформація; інформація про переоцінюваня матеріальних цінностей; реєстр первинних документів; інвентаризаційна відомість.

А в бухгалтерії основною регламентованою вихідною інформацією з обліку матеріальних цінностей є:

- інвентаризаційна відомість наявності матеріальних цінностей; зведена відомість надходження матеріальних цінностей; зведена відомість витрат матеріальних цінностей; оборотна відомість матеріальних цінностей; картка підзвітної особи; відомість відображення господарських операцій з обліку матеріальних цінностей на рахунках бухгалтерського обліку; відомість переоцінювання матеріальних цінностей; відомість нарахування та списання МШП; відомість надходження матеріальних цінностей в аналітичному розрізі; відомість використання матеріальних цінностей; довідкова інформація обліку та аудиту матеріальних цінностей; відомість показників прибутку, отриманого від реалізації матеріальних цінностей; реєстр первинних документів; журнал обліку відпуску матеріальних цінностей; прогнозування запасів товарно-матеріальних цінностей;прогнозування використання матеріальних цінностей.

Для обліку МШП використовуються основні первинні документи, які описують операції обліку матеріальних цінностей. Крім того, можливе формування специфічних документів: повідомлення про здавання на склад (комору) інструмента, який втратив свою придатність до використання;записка майстра цеху на видавання робітникам із комори інструмента(для тривалого використання);акт на вибуття інструмента внаслідок зношування чи ламання.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)