АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Охарактеризуйте інформаційні потоки з обліку основних засобів

Читайте также:
 1. А) Завдання і джерела ревізій основних засобів
 2. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів
 3. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 4. Аналіз показників використання основних засобів підприємства
 5. Артефакти культури. Знання, цінності і регулятиви як три основних види смислів культури.
 6. Б) Ревізія дотримання умов збереження основних засобів
 7. В сучасних умовах існує три основних типи соціологічних досліджень: розвідувальне (пілотне), описове та експериментально-аналітичне
 8. Взаємозв'язок ІС обліку з іншими підсистемами інформаційної системи підприємства.
 9. Видатки шкіл. Використання основних фондів
 10. Види внутрішньоаптечного контролю якості лікарських засобів.
 11. Види груп і характеристика основних якостей групи
 12. Види документації основних учасників ремонтно-будівельного господарства

Документи, що циркулюють у системі управління, утворюють інформаційні потоки. Інформаційний потік – сукупність даних, що стосуються ділянки економічних розрахунків

Інформаційні потоки з обліку основних засобів можна поділити на вхідні (первинні документи) та вихідні. Охарактеризуємо кожен з них.

Автоматизоване розв’язання задач обліку основних засобів передбачає: документування операцій руху основних засобів; організацію поточного обліку наявності та руху основних засобів та складання звітності; розрахунок амортизації та зносу основних засобів; організацію поточного обліку амортизаційних відрахувань та зносу основних засобів, складання звітності; документування операцій із ремонту основних засобів; організацію поточного обліку ремонту основних засобів, скла­дання звітності.

До первинних документів з обліку основних засобів належать:

Накладні; акти приймання – передачі (внутрішнього переміщення); акти списання (ліквідації); довідки; акти переоцінки; рахунки фактури); контракти; орендні угоди; страхові поліси; інвентарні картки обліку; описи інвентарних карток; інвентарні списки; паспорти з технічними характеристиками і інвентарних об’єктів; акти інвентаризації та порівняльної відомості за результатами інвентаризації

Акти введення в експлуатацію; акти приймання – передачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів; дефектні акти; акти виконаних робіт з ремонту основних засобів; кошториси та угоди на капітальний ремонт, технічне обслуговування основних засобів підрядними організаціями

Вихідні звіти, що формуються в результаті розв’язання задач:

· інвентарний опис за МВО за звітний період;

· інвентарний опис за МВО на вказану дату;

· інвентарний опис за МВО по підрозділах;

· відомість зносу за МВО;

· відомість зношування за видами ОЗ (за всіма об’єктами; за об’єктами, що прибули в поточному році; за об’єктами, що вибули в поточному році; за проміжок);

· відомість зношування за підрозділами;

· відомість зношування за підрозділами у розрізі видів ОЗ;

· відомість наявності дорогоцінних металів;

· інвентаризаційний опис дорогоцінних металів;

· звіт повного зношування;

· зведений звіт зношування за підрозділами;

· зведений звіт зношування за групами і видами ОЗ;

· рух ОЗ за видами Оз;

· рух ОЗ за МВО;

· рух ОЗ по підрозділах;

· відомість переоцінювання за видами ОЗ;

· відомість переоцінювання за групами ОЗ;

· відомість переоцінювання за підрозділами;

· картка обліку руху ОЗ за групою ОЗ;

· картка обліку руху за видом ОЗ;

· картка обліку руху за МВО;

· картка обліку руху за підрозділом;

· статистичний звіт за формою 11, який охоплює:

· наявність і рух ОЗ;

· наявність ОЗ на кінець року;

· амортизацію ОЗ;

· інші нефінансові активи.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.002 сек.)