АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Єдина система класифікації кодування. Види класифікаторів, що застосовуються в б.о

Читайте также:
 1. A) прогрессивная система налогообложения.
 2. C) Систематическими
 3. I СИСТЕМА, ИСТОЧНИКИ, ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ РИМСКОГО ПРАВА
 4. I. Суспільство як соціальна система.
 5. I.2. Система римского права
 6. NDS і файлова система
 7. WAIS – информационная система широкого пользования
 8. X. Налоги. Налоговая система
 9. А. Система потребностей
 10. Автоматизированная система обработки данных правовой статистики
 11. Автоматизированная система управления запасами агрегатов и комплектующих изделий (АС “СКЛАД”).
 12. Автономная (вегетативная) нервная система

Система класифікації та кодування є важливою складовою інформаційного забезпечення. Її можна визначити як складову інформаційного забезпечення будь-якої інформаційної системи, що належить до мовних засобів управління.

Класифікація – поділ множини об’єктів на угрупування за їх подібністю або відмінністю згідно з прийнятими методами.

Система класифікації – сукупність методів і правил розподілу множини об’єктів на підмножину відповідно до ознак схожості або несхожості.

Засобами вираження результатів класифікації є кодування.

Кодування – процес присвоєння умовного позначення різним позиціям номенклатурою.

Код – знак чи сукупність знаків, прийнятих для позначення класифікаційного угрупування чи об’єкта класифікації.

Результатом класифікації і кодування є класифікатор.

Класифікатор – систематизоване зібрання однорідних найменуваня та їх кодових позначень. Способи творення класифікаторів техніко-економічної інформації:

- системний – інформація класифікується з урахуванням вимог різних рівнів управління;

- локальний – у межах одного підприємства, організації, установи.

Система класифікації характеризується використаним методом класифікації.

Метод класифікації – це сукупність правил створення системи класифікаційних угруповань та їхні зв’язки між собою. Розрізняють два методи класифікації – ієрархічний і фасетний.

Методи кодування – являє собою сукупність правил, за якими просвоюються коди окремим об’єктам номенклатури. Для кодування інформації в ІС застосовують порядковий, серійно-порядковий, послідовний та паралельний методи кодування

Єдина система класифікації та кодування — це комплекс взаємопов’язаних класифікаторів техніко-економічної інформації, пристосованих до оброблення засобами обчислювальної техніки з автоматизованою системою ведення цих класифікаторів.

Результатом робіт із класифікації та кодування є розроблення класифікаторів за типом об’єктів і категоріями.

Держстандартом допускається використання класифікаторів таких видів:

- загальнодержавні (державні) класифікатори;

- міжгалузеві класифікатори;

- галузеві класифікатори;

- класифікатори підприємств (локальні).

Наведемо перелік основних загальнодержавних та галузевих класифікаторів:

СПАТО — система позначень автономій, територій, областей;

УКФВ — український класифікатор форм власності;

КОПФГ — класифікатор організаційно-правових форм господарювання;

ЄДРПОУ — єдиний державний реєстр підприємств, організацій України;

ЗКГНГ — загальний класифікатор галузей народного господарства;

СПОДУ — система позначень органів державного управління;

УКВ — український класифікатор валют;

УКП — український класифікатор продукції;

КОВ — класифікатор одиниць виміру;

УСГК — українська стандартна галузева класифікація;

УБК — українська бюджетна класифікація;

КВПП — класифікатор видів платників податків;

КБУ — класифікатор банківських установ;

УКОЗ — український класифікатор основних засобів;

Наведемо приклад кодових позначень:

УКУД — український класифікатор управлінських документів.

Код уніфікованої форми документа складається з 7 цифрових десяткових знаків і контрольного числа.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)