АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Спеціалізовані програмні засоби для створення інформаційних сховищ даних і проведення аналізу

Читайте также:
 1. I. Організація та проведення модульного і підсумкового контролю
 2. А) Ревізія розрахунків за відшкодуванням завданих збитків
 3. Автоматизовані банки даних (АБД), їх особливості та структура.
 4. Апаратне забезпечення інформаційних процесів
 5. АРМ як сучасна форма інформаційних технологій
 6. Бази даних, їх призначення та основні елементи.
 7. Блок збереження даних у робочій області То Workspace
 8. В цьому випадку буде запропоновано вказати список таблиць і їх полів, і на підставі цих даних буде створений запит.
 9. Вдосконалення ветеринарної справи в державі, створення державної, відомчої та приватної ветеринарної медицини
 10. Взаємозв'язок інформаційних підсистем підприємства
 11. Види публічного мовлення. Мистецтво аргументації. Техніка і тактика аргументування. Мовні засоби переконування
 12. Випишіть військові операції часів Першої світової війни (укажіть хронологічні межі), які відбувалися на Україні. Зазначте час їх проведення.

Програмний пакет – набір програм, взаємопов’язаних між собою.

Спеціалізовані програмні засоби – такі програмні засоби, які мають спеціальне призначення і можуть застосовуватися лише в окремому виді діяльності. Наприклад в торгівлі, чи лише в виробництві.

Прикладами спеціалізовані програмних продуктів: MMPS (12 Technologies), MES (Fast System), які дозволяють зробити виробництво гнучкішим, прискорити його адаптацію до вимог ринку, здійснювати динамічне планування потреб в матеріалах, виробничих потужностях і складання гнучкого виробничого графіка, контролю роботи цехів.

Спеціалізованими програмами для створення інформаційних сховищ даних і проведення аналізу є пакет програм MS Office. Так, наприклад программа Excel призначена для створення різноманітних таблиць, занесення звітності і т.д. Access для створення баз даних т.д.

Спеціалізованою програмою також є Turbo Audit.

Питання, що виносяться на екзамен з дисципліни

1. Автоматизоване робоче місце бухгалтера (АРМБ): призначення, функції та його рівні.

2. Автоматизований облік виробничих запасів на складі.

3. Автоматизовані банки даних (АБД), їх особливості та структура.

4. Адміністратор бази даних(АБД). Обов'язки адміністратора БД.

5. Адміністратор БД (АБД). Функції адміністратора в СУБД.

6. Бази знань та їх призначення.

7. Вбудовані в інтегровані економічні системи (ЕІС) аналітичні модулі або підсистеми.

8. Взаємозв'язок ІС обліку з іншими підсистемами інформаційної системи підприємства.

9. Вибір ОLАР – технології для корпоративної інформаційної системи.

10. Види економічної інформації відповідно до виконуваних функцій управління.

11. Види економічної інформації за технологією оброблення.

12. Використання концепції CRM в інформаційних системах електронної комерції.

13. Використання технології оперативного аналізу ОLАР.

14. Вихідні звіти, які формуються в результаті рішення задач з обліку основних засобів.

15. ихідні звіти, які формуються в результаті рішення задач з обліку необоротних матеріальних активів.

16. Експертні системи (ЕС), їх призначення.

17. Електронна пошта, її призначення та принципи функціонування.

18. Електронна система “Клієнт-банк”, її структура та принципи роботи.

19. Електронний підпис, його застосування та законодавче обґрунтування.

20. Єдина система класифікації кодування. Види класифікаторів, що застосовуються в бухгалтерському обліку.

21. Забезпечувальні та функціональні інформаційні технології.

22. Забезпечуюча частина ІС обліку, її склад та характеристика складових.

23. Ієрархічний метод класифікації. Переваги й недоліки цього методу.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.002 сек.)