АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Особливості автоматизованого обліку основних засобів

Читайте также:
 1. А) Завдання і джерела ревізій основних засобів
 2. Автоматизовані банки даних (АБД), їх особливості та структура.
 3. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів
 4. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 5. Аналіз показників використання основних засобів підприємства
 6. Артефакти культури. Знання, цінності і регулятиви як три основних види смислів культури.
 7. Б) Ревізія дотримання умов збереження основних засобів
 8. В сучасних умовах існує три основних типи соціологічних досліджень: розвідувальне (пілотне), описове та експериментально-аналітичне
 9. В чому полягають особливості концепції особистості Ч.Кулі – 15 б.
 10. Взаємозв'язок ІС обліку з іншими підсистемами інформаційної системи підприємства.
 11. Видатки шкіл. Використання основних фондів
 12. Види внутрішньоаптечного контролю якості лікарських засобів.

Облік ОЗ здійснюється протягом усього життєвого циклу, від надходження на підприємство і до моменту їх ліквідації чи реалізації. Раціональне викор. ОЗ може бути забезпечене тільки в умовах функціонування суч. засобів обчислювальної техніки з використанням автоматиз. робочого місця бухгалтера (АРМБ).

Для вирішення задач по обліку ОЗ, застосовується спеціальна база бухг. записів, яка дозволяє отримати в діалоговому режимі всю необхідну інформацію для аналіт., синтет. і управл. обліку та зв-сті за зв.період часу.

Автоматиз. вирішення задач по обліку ОЗ базується на створенні і веденні ін форм.ї бази про наявність ОЗ, яка формується на основі інвентарної картотеки. При веденні інв. картотеки на АРМ бухгалтера ручна обробка інформації відсутня.

Призначення АРМ бухгалтера по обліку ОЗ заключається в виконанні системних обліково-контрольних операцій:

- автоматизації документування первинної інформації;

- оперативного управління, контролю за наявністю і рухом ОЗ;

- видачі по запиту необхідної інформації на друк або на екран монітору.

При формуванні перв. док-у нормат.-довідкової інф. у користувача є можливість модифікувати наявні стандартні форми, при цьому пропонується типова форма, на основі якої він формує необхідну йому форму перв. док-та шляхом її доповнення або коректування.

Для аналіт. обл. ОЗ ведеться автоматиз.інвент. картотека, в якій відображуються всі дані, необхідні для керування і обліку. З її допомогою бухгалтер (аудитор) має можливість проаналізувати стан ОЗ, термін їх використання, вид і термін проведення ремонтів, суми нарахованого зносу, термін і суму переоцінки, правильність застосування процентів амортизац. відрахувань. Шляхом перегляду і аналізу карток аналіт. даних визначається необхідність і завантаження ОЗ, а при необхідності визначається і фондовіддача даного інвентарного об’єкта.

На підставі первинних даних і нормативно-довідкової інформації відбувається відображення інформації про наявність і рух ОЗ по підрозділах, матер. відпов.особах, по групах, видах, підприємству в цілому. З цією ціллю формують Відомість обліку наявності ОЗ, Відомість повністю зношених ОЗ, Відомість-опис інвентарних об’єктів.

В сучасних умовах найпоширенішою програмою, що застосовується на підприємствах, є "1С: Бухгалтерія". "1С: Бухгалтерія" представляє собою універсальну програму бухгалтерського обліку, яка може бути налагоджена користувачем на різні схеми обліку. Програма має інструментальні засоби, які дозволяють максимально гнучко автоматизувати складні операції, що виконуються бухгалтером. В програмі "1С: Бухгалтерія" існують різноманітні способи введення операцій з обліку амортизації основних засобів. При незначній номенклатурі основних засобів можливе ручне введення операцій з використання інформації про суму щомісячної амортизації з довідника субконто, а також автоматизовані способи з застосуванням режимів "Документи і розрахунки" або типових операцій.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)