АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Скласти перелік та дати характеристику нормативно–довідковій інформації автоматизованого обліку готової продукції, її відвантаження та реалізації

Читайте также:
 1. Взаємозв'язок ІС обліку з іншими підсистемами інформаційної системи підприємства.
 2. Графічний та аудіовізуальний способи передачі інформації
 3. Дайте характеристику типології сім’ї – 15 б.
 4. Дайте характеристику указанных действий. Какие из них являются формами
 5. Дать характеристику одного из элементов - неметаллов (хлора, серы, фосфора, азота, углерода, кремния) (все по выбору).
 6. Державне регулювання обліку і звітності в Україні
 7. Джерела інформації для економічного аналізу
 8. Єдина система класифікації техніко-економічної інформації
 9. Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку
 10. За місцем і роллю в регулюванні бухгалтерського обліку
 11. Забезпечуюча частина ІС обліку, її склад та характеристика складових.
 12. ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ І ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ

Початком роботи з системою є формування нормативно-довідкової інформації у вигляді довідників:

- номенклатура-цінник готової продукції (група готової продукції, номенклатурний номер, марка, найменування готової продукції, одиниця виміру, ціна за одиницю виміру в національній грошовій одиниці і в іноземних валютах, синтетичний рахунок);

- зовнішніх організацій (код зовнішньої організації, найменування організації, адреса й банківські реквізити організації);

- текстових постійних (текст, код постійних даних);

- договорів на постачання готової продукції (код фонду утримувача, код покупця, номенклатурний номер, найменування, план постачань продукції по місяцях (кількість), сума планових платежів, передбачених договором);

- користувачів (код користувача, найменування підприємства, адреса та банківські реквізити підприємства);

- торгових націнок (код готової продукції, відсоток чи сума націнок);

Під час вибору конкретного довідника система показує його структуру.

Довідник-номенклатура-цінник готової продукції необхідний для оцінки готової продукції в грошових одиницях і для автоматичного обліку рахунка. Він має наступну структуру: група готової продукції, номенклатурний номер, марка, найменування готової продукції, одиниця виміру, ціна за одиницю виміру в національній

грошовій одиниці й в іноземних валютах, синтетичний рахунок.

Довідник зовнішніх організацій використовується для організації обліку відвантаження, виписки платіжних доручень-вимог у розрізі платників, а також для відображення й аналізу реалізації готової продукції. Його структура: код зовнішньої організації, найменування організації, адреса і банківські реквізити організації.

Довідник текстових постійних необхідний для автоматизованої виписки платіжних документів. Його структура: текст (наприклад, "оплата телеграфом" і т.д.), код постійних даних.

Довідник договорів по постачаннях готової продукції необхідний для аналізу постачань готової продукції, а також для визначення одержуваних сум і прогнозу одержання коштів за готову продукцію. Він має наступну структуру: код фондоутримувача, код покупця, номенклатурний номер, найменування, план постачань продукції п.)

місяцям (кількість), сума планових платежів, передбачених договором.

Довідник користувачів необхідний для оформлення платіжних документів від постачальників продукції. Структура довідника: код користувача, найменування підприємства, адреса і банківські реквізити підприємства.

Довідник торговельних націнок необхідний для оцінки готової продукції з урахуванням націнок підприємства, а також для виписки платіжних документів Довідник має наступну структуру: код готової продукції, відсоток націнок або сума.

Після набору нормативно-довідкової інформації здійснюється формування первинних даних і, при необхідності, їх видача на друк.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)