АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Скласти перелік та дати характеристику нормативно-довідковій, вхідній та вихідній інформації автоматизованого обліку фінансово-розрахункових операцій

Читайте также:
 1. Взаємозв'язок ІС обліку з іншими підсистемами інформаційної системи підприємства.
 2. Графічний та аудіовізуальний способи передачі інформації
 3. Дайте характеристику типології сім’ї – 15 б.
 4. Дайте характеристику указанных действий. Какие из них являются формами
 5. Дать характеристику одного из элементов - неметаллов (хлора, серы, фосфора, азота, углерода, кремния) (все по выбору).
 6. Державне регулювання обліку і звітності в Україні
 7. Джерела інформації для економічного аналізу
 8. Єдина система класифікації техніко-економічної інформації
 9. Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку
 10. За місцем і роллю в регулюванні бухгалтерського обліку
 11. Забезпечуюча частина ІС обліку, її склад та характеристика складових.
 12. ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ І ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ

Комплексна система автоматизованого оброблення фінансово-розрахункових задач передбачає використання єдиної бази даних, що утворюється з нормативно-довідкової, вхідної та вихідної інформації.

До складу основної нормативно-довідкової інформації цієї ділянки обліку входять:

- довідник типових основних документів (вид обороту, текст типової основи);

- довідник підприємств (код, найменування, адреса підприємства, банківські реквізити підприємства);

- довідник рахунків бухгалтерського обліку (код підприєм­ства, рахунок, субрахунок, код аналітичного обліку, його найменування);

- довідник зовнішніх організацій (код, найменування зовнішньої організації, її банківські реквізити);

- довідник прізвищ працівників (код підприємства, структурний підрозділ, табельний номер, прізвище, ім’я, по батькові);

- довідник структурних підрозділів (код підприємства, код структурного підрозділу, його найменування);

- довідник статей обліку (код статті, її найменування);

- довідник допустимої кореспонденції рахунків (основний рахунок, кореспондуючий рахунок, допустимість кореспонденції за дебетом та кредитом);

- довідник курсу валют (найменування валюти, код валюти, одиниця валюти, вартість валюти в національній грошовій одиниці, дата введення курсу валюти);

- довідник типових господарських операцій.

Вхідна інформація формується в таких основних документах:

- прибутковий касовий ордер;

- видатковий касовий ордер;

- платіжна відомість;

- платіжне вимога-доручення;

- платіжне доручення;

- зведене платіжне доручення;

- виписка банку;

- реєстр чеків;

- заява на акредитив;

- заява на перевод;

- заява на продаж;

- грошовий чек;

- доручення на купівлю валюти;

- доручення на продаж валюти.

Вихідна інформація така:

- касова книга;

- щоденна відомість;

- відомість використання засобів за цільовим призначенням;

- відомість надходження (витрати) коштів;

- картка депонування;

- відомість депонованих сум;

- відомість руху коштів на рахунках;

- відомість рахунків до отримання за термінами оплати;

- відомість щодо руху валютних коштів;

- авансовий звіт;

- особовий рахунок;

- відомість розрахунків із підзвітними особами;

- відомість розрахунків тощо.

Виконання облікових робіт починається з формування нормативно-довідкової інформації та первинних даних, після чого здійснюється рішення відповідної задачі. Це досягається вибором потрібної функції в головному меню, яке може складатися з таких рівнів

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)