АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Скласти перелік та дати характеристику нормативно-довідковій, вхідній та вихідній інформації автоматизованого обліку основних засобів та нематеріальних активів

Читайте также:
 1. А) Завдання і джерела ревізій основних засобів
 2. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів
 3. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 4. Аналіз показників використання основних засобів підприємства
 5. Артефакти культури. Знання, цінності і регулятиви як три основних види смислів культури.
 6. Б) Ревізія дотримання умов збереження основних засобів
 7. В сучасних умовах існує три основних типи соціологічних досліджень: розвідувальне (пілотне), описове та експериментально-аналітичне
 8. Взаємозв'язок ІС обліку з іншими підсистемами інформаційної системи підприємства.
 9. Видатки шкіл. Використання основних фондів
 10. Види внутрішньоаптечного контролю якості лікарських засобів.
 11. Види груп і характеристика основних якостей групи
 12. Види документації основних учасників ремонтно-будівельного господарства

В умовах автоматизованих інформаційних систем бухгалтерський облік охоплює комплекси задач з усіх розділів обліку й синтетичних рахунків.

Наведемо перелік та характеристику комплексів задач внутрішньогосподарського обліку на підприємстві:

1. Облік основних засобів (ОЗ).

Призначення комплексу задач: облік наявності, надходження й вибуття ОЗ, нарахування амортизації та спрацювання, облік витрат на ремонт ОЗ.

Вихідна інформація: залишок ОЗ на кінець звітного періоду, суми амортизаційних відрахувань, залишкова вартість ОЗ.

Вхідна інформація: норми амортизаційних відрахувань, залишок ОЗ на початок звітного періоду, надходження та вибуття ОЗ, первісна вартість ОЗ.

Облік основних засобів (ОЗ) і нематеріальних активів (НМА) здійснюється протягом усього життєвого циклу, від надходження на підприємство і до моменту їх ліквідації чи реалізації.

Типовими формами первинної документації, якими оформлюють операції з обліку основних засобів, є такі уніфіковані фор­ми документів: акт приймання-передавання основних засобів (для внутрішнього переміщення); акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів; акт на списання основних засобів; акт на списання автотранспортних засобів; акт про установлення, пуск та демонтаж будівельної машини; інвентарна картка обліку основних засобів; опис інвентарних карток з обліку основних засобів; картка обліку руху основних засобів; інвентарний список основних засобів; розрахунок амортизації основних засобів.

Із первинних документів формується вхідна інформація під час автоматизованого розв’язання задач з обліку основних засобів та необоротних матеріальних активів.

Основні завдання організації обліку й контролю наявності та руху основних засобів:

· правильне документальне оформлення та своєчасне відображення в регістрах обліку надходження, внутрішнього переміщення й вибуття об’єктів основних засобів;

· контроль за збереженням основних засобів;

· контроль за витратами на ремонт основних засобів, а також за ефективністю використання основних засобів;

· правильне обчислення та відображення в обліку сум амортизації;

· отримання документально обґрунтованих даних про наявність та рух основних засобів за місцями їх експлуатації, а також у розрізі осіб, відповідальних за її збереження;

· виявлення результатів від реалізації об’єктів основних засобів або іншого їх вибуття.

Ефективного результату можна досягти з використанням інформаційних систем і комп’ютерних технологій обліку.

Задачі можна розв’язувати по-різному: із застосуванням електронних таблиць; із застосуванням власних програмних продуктів, розроблених силами підприємства; з застосуванням універсального програмного забезпечення, запропонованого фірмами-розробниками для проведення розрахунків із планування, обліку, контролю та аналізу.

Так, для виконання облікових робіт широкого використання набули такі програмні комплекси, як «1С: Підприємство», «Парус», «БЕСТ», «Галактика» тощо. Крім того, користувач може скористатися окремими їх модулями, які, наприклад, забезпечують облік основних засобів, складський облік, торгівлю, заробітну плату тощо.

Автоматизоване розв’язання задач обліку основних засобів передбачає: документування операцій руху основних засобів; організацію поточного обліку наявності та руху основних засобів та складання звітності; розрахунок амортизації та зносу основних засобів; організацію поточного обліку амортизаційних відрахувань та зносу основних засобів, складання звітності; документування операцій із ремонту основних засобів; організацію поточного обліку ремонту основних засобів, скла­дання звітності.

Розглянемо особливості автоматизованого обліку основних засобів та необоротних матеріальних активів.

Вихідні звіти, що формуються в результаті розв’язання задач: нвентарний опис за МВО за звітний період; інвентарний опис за МВО на вказану дату; інвентарний опис за МВО по підрозділах; відомість зносу за МВО; відомість зношування за видами ОЗ; відомість зношування за підрозділами; відомість зношування за підрозділами у розрізі видів ОЗ; відомість наявності дорогоцінних металів; інвентаризаційний опис дорогоцінних металів; звіт повного зношування; зведений звіт зношування за підрозділами; зведений звіт зношування за групами і видами ОЗ; рух ОЗ за видами Оз; рух ОЗ за МВО; рух ОЗ по підрозділах; відомість переоцінювання за видами ОЗ; відомість переоцінювання за групами ОЗ; відомість переоцінювання за підрозділами; картка обліку руху ОЗ за групою ОЗ; картка обліку руху за видом ОЗ; картка обліку руху за МВО; картка обліку руху за підрозділом; статистичний звіт за формою 11, який охоплює (наявність і рух ОЗ; наявність ОЗ на кінець року; амортизацію ОЗ; інші нефінансові активи).

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)