АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Скласти перелік та дати характеристику нормативно-довідковій, вхідній та вихідній інформації автоматизованого обліку витрат на виробництво

Читайте также:
 1. Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати, інші витрати та їх облік
 2. В) грошові витрати на виробництво та реалізацію сільськогосподар-
 3. Взаємозв'язок ІС обліку з іншими підсистемами інформаційної системи підприємства.
 4. Видатки держави. Мультиплікатор державних витрат. Мультиплікатор збалансованого бюджету
 5. Види виробничих витрат
 6. Визначення критичної суми постійних витрат, змінних витрат на одиницю продукції і критичного рівня ціни реалізації
 7. Виробництво. Фактори виробництва. Процес виробництва
 8. Витратами праці, а ступенем насичення потреби в ньому, корисністю
 9. Витрати в довгостроковому періоді.
 10. Витрати в короткотерміновому періоді
 11. Витрати виробництва
 12. Витрати виробництва

Спільна інфор-йна база дає можливість спільно викорис-ти таку нормативно-довідкову інфор., як довідники: зовнішніх організацій, прізвищ праців-ників, структурних підрозділів, статей обліку, допу-стимої кореспонденції рах-ів, номенклатура-цінник ВЗ, типових госп-их операц На АРМБ 1 категорії формується вихідна інф-я: картка складського обл матеріалів призначена для анал обл матеріалів по кожному номен-клатурному номеру, в ній відображаються основна

характеристика матеріалів, формується залишки та рух МЦ. форм інф-іі про нормативні запаси МЦ. Оборотна відомість МЦ для формування інф-ії наявності та руху матеріалів по окремим підрозділам, в ній відображається номенкла-турний № матеріалів, їх найменування, одиниця виміру, ціна за одиницю, залишок на початок звітного періоду, обороти за звіт період, залишок на кінець звіт періоду. Реєстр перв док-ів для контролю за проведеними госп операцій по обл МЦ інф-я про переоцінку ТМЦ для визначення суми переоцінки по МЦ в розрізі структурних підрозділів. На АРМБ 2-ї категорії формується наст вихід інф-я: зведена відомість по приходу МЦ, яка форм-ся в цілому по під-ву і призначена для формування і відображення інф-ії по оприбуткуванню МЦ на під-ві, а також для визначення розрахунків з постачальниками за ТМЦ. Інвентарна відомість про наявність МЦ — для визначення лишків або недостач ТМЦ. Оборотна відомість МЦ підрозділам та в цілому по під-ву. Картка підзвітної особи - для визначення наявн та руху ТМЦ по МВО. Відомість переоцінки ТМЦ - дана відомість використовується для визначення сум уцінки або дооцінки ТМЦ за звітний період в цілому по під-ву. Відображається група МЦ, номенклатурний № МЦ. кількість, ціна до переоцінки, ціна після переоцінки, відхилення, сума дооцінки або уцінки, балансовий рахунок, на якому відображається переоцінка МЦ. Відомість використання ТМЦ -використовується для визначення списання ТМЦ на в-во. Відомість в розрізі бух-х рахунків по обл 03. Відомість нарахування і списання зносу МШП - визначення зносу МШП і віднесення його на бух. рахунки. Протокол ауд заключення з обл вир запасів визначає правильність відображення госп. операцій на рахунках БО, повноту формування первин, інф-ї та правомірність відображення госп операцій у звітності з обл вир запасів. На АРМБ 3 категорії формується інф-я по прогнозуванню стану виробничих запасів. Для цього формується відомість виробничих запасів, в якій відобра-жасться назва ВЗ, середньодобові витрати ВЗ, норма запасу, фактичний запас і відхилення від макс норми запасу. Відомість показників реаліз-ї МЦ- дає змогу проаналізувати результати ій, постійних даних, груп матеріалів

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)