АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Технологія “файл-сервер”. Моделі реалізації цієї технології

Читайте также:
 1. Авторегресійні моделі прогнозування
 2. Альтернативні моделі розвитку. Центральна проблема (ринок і КАС). Азіатські моделі. Європейська модель. Американська модель
 3. Б) ринковій моделі.
 4. Б. Сенсор-технологія
 5. Бесфільтрові свердловини. Технологія буріння.
 6. БІОТЕХНОЛОГІЯ. ГЕНЕТИЧНА Й КЛІТИННА ІНЖЕНЕРІЯ
 7. Визначення критичної суми постійних витрат, змінних витрат на одиницю продукції і критичного рівня ціни реалізації
 8. Вирішальним для реалізації гарантій національної безпеки й оборони України має стати її інтеграція в усі впливові європейські структури.
 9. Гуманістична психологія виділяє три потенціали, без реалізації яких не можна говорити про власне особистісний спосіб існування.
 10. Економіко-математичний аналіз моделі продуктивності праці
 11. Економічні форми реалізації власності.
 12. Етапи формування та реалізації соціальної політики.

Файл сервер - це сервер на якому зберігаються файли, тобто сервер призначений для зберігання файлів та організації загального доступу до них (з розмежуванням прав, квотами і т.п.)

Файл-серверні додатки - додатки, схожі за своєю структурою з локальними програмами та використовують мережевий ресурс для зберігання програми і даних.

Функції сервера: зберігання даних.

Опції клієнта: запити до файл-серверу, обробка даних відбувається виключно на стороні клієнта, відправка даних назад сервера.

Кількість клієнтів обмежена десятками.

Плюси: низька вартість розробки; висока швидкість розробки; невисока вартість оновлення та зміни ПЗ.

Мінуси: низька продуктивність (залежить від продуктивності мережі, сервера, клієнта); погана можливість підключення нових клієнтів; ненадійна система.

Величезним мінусом цієї технології є максимальний час очікування клієнтів. Поки з базою даних працює один клієнт, інші знаходяться в черзі. При цьому клієнтам передаються не результати запитів, а ПОВНІСТЮ ТАБЛИЦЯ (И). Якщо таблиці займають величезний об'єм, то доводиться тривалий час очікувати передачі даних по мережі.

Файл-серверна технологія - це робота в мережевому просторі з доступом до файлів СУБД, що зберігаються на сервері.

При невеликих обсягах даних ця схема цілком задовольняє всім сучасним вимогам, але із збільшенням числа комп'ютерів в мережі або зростанням БД починають виникати проблеми, пов'язані з різким падінням продуктивності. Це пов'язано із збільшенням обсягу даних, переданих по мережі, так як вся обробка проводиться на комп'ютері користувача. Якщо користувачеві потрібно пара рядків з таблиці обсягом у сотні тисяч записів, то спочатку вся таблиця з файл-сервера передається на його комп'ютер, а потім СУБД відбирає потрібні записи. У цьому випадку тривалі перерви в роботі можна скоротити, перейшовши на технологію клієнт-сервер.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.002 сек.)