АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Скласти перелік та дати характеристику вхідній інформації автоматизованого обліку готової продукції, її відвантаження та реалізації

Читайте также:
 1. Взаємозв'язок ІС обліку з іншими підсистемами інформаційної системи підприємства.
 2. Графічний та аудіовізуальний способи передачі інформації
 3. Дайте характеристику типології сім’ї – 15 б.
 4. Дайте характеристику указанных действий. Какие из них являются формами
 5. Дать характеристику одного из элементов - неметаллов (хлора, серы, фосфора, азота, углерода, кремния) (все по выбору).
 6. Державне регулювання обліку і звітності в Україні
 7. Джерела інформації для економічного аналізу
 8. Єдина система класифікації техніко-економічної інформації
 9. Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку
 10. За місцем і роллю в регулюванні бухгалтерського обліку
 11. Забезпечуюча частина ІС обліку, її склад та характеристика складових.
 12. ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ І ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ

Виконання облікових робіт починається з формування НДІ (нормативно-довідкової інформації) та заповнення вхідної інформації, представленої такими документами:

1. рахунок-накладна

Накладна – це рахунок-фактура. Зазвичай інвойс використовується при експорті та імпорті якої-небудь продукції. Фактично інвойс - це документ, який містить перелік товарів із зазначенням їх вартості, формальних особливостей (кольору, ваги і т.д.), умов поставки та відомостей про відправника-одержувача.

3. платіжна вимога-доручення

Згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» (т..1, п.1.26) м.Київ, 5 квітня 2001 року N 2346-ІІІ (Назва Закону в редакції Закону N 2056-IV від 06.10.2004):

Платіжна вимога-доручення – розрахунковий документ, що містить вимогу отримувача безпосередньо до платника сплатити суму грошей та доручення платника банку, що його обслуговує, здійснити переказ визначеної платником суми грошей зі свого рахунка на рахунок отримувача.

Згідно Постанови НБУ «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» (Інструкція, п.1.4) 21.01.2004 N 22 (Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 132 від 15.04.2005):

Платіжна вимога-доручення – розрахунковий документ, який складається з двох частин:

верхньої – вимоги отримувача безпосередньо до платника про сплату визначеної суми коштів;

нижньої – доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунку визначеної ним суми коштів та перерахування її на рахунок отримувача.

4. картка обліку готової продукції

Для набору залишків готової продукції на складах на дату внесення використовується функція «Картка складського обліку готової продукції (Картка ТМЦ)». Для цього режиму меню II рівня відображає структуру картки складського обліку, куди бухгалтер пореквізитно вводить залишки за кожним номенклатурним номером.

Відображення інформації на картці обліку готової продукції здійснюється автоматизовано в міру приходу і відвантаження готової продукції із вказівкою залишку за кожним номенклатурним номером.

Видаткові документи, за допомогою яких провадиться реалізація готової продукції, можна поділити на документи для оптової та роздрібної торгівлі. Поділ є досить умовним, тому що завдяки можливості настройки господарських операцій документи системи є універсальними і дозволяють виконувати різноманітні операції, пов’язані з різними аспектами торговельної діяльності.

До документів оптової торгівлі належать Видаткова накладна, Зведена видаткова накладна, Повернення покупця, Зведене повернення покупця.

До документів роздрібної торгівлі — Передача в роздрібну торгівлю, Видаток з роздрібної точки, Повернення з роздрібної точки. Також у системі присутні документи роздрібної торгівлі, що пов’язані з продажем через касовий апарат.

4. квитанція про відвантаження готової продукції

При відвантаженні готової продукції зі складу здійснюється формування і виписка рахунка покупцеві (знаходиться в журналі документів — «Рахунки-фактури») на відпуск готової продукції, в якому вказується: дата відвантаження, номер рахунка, фірма, підрозділ, МВО, контрагент, форма розрахунків, № договору, марка готової продукції, номенклатурний номер, ціна за одиницю, кількість, ПДВ, загальна сума з ПДВ.

В міру відвантаження готової продукції здійснюється формування і виписка видаткових накладних (меню журнали — «Видаткові» — Видаткова накладна). Структура цього документа подібна до структури документа «Рахунок покупцеві», а в графі примітки вказуються дані про довіреність, яку виписує покупець.

На підставі сформованої інформації здійснюється реєстрація рахунків і накладних у книзі спеціальної форми, де також вказується, коли була відвантажена продукція і коли була зроблена оплата.

5. книга реєстрації рахунків-накладних

АРМБ по обліку товарів, їх відвантаження і реалізації першої категоріі функціонує на третьому рівні меню. Перше меню (головне меню) АРМБ першої категорії складається з таких функцій, як: вихід; рахунок-накладна; платіжна вимога-доручення; карточка обліку товарів; квитанція відвантаження товарів; книга реєстрації рахунків-накладних; нормативно-справочна інформація; ведення інформаційної бази; вихідна інформація.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)