АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Принципи створення та функціонування ІС обліку. 81. Розкрийте особливості ведення електронної картотеки основних засобів

Читайте также:
 1. Аксіоми статики (принципи статики)
 2. Важливі принципи ООП
 3. Вдосконалення ветеринарної справи в державі, створення державної, відомчої та приватної ветеринарної медицини
 4. Взаємодії в екологічних системах. Принципи формування екосистем
 5. Види і принципи екологічної політики. Теорія зовнішніх ефектів
 6. Виховна робота з педагогічно занедбаними дітьми. Принципи, шляхи і етапи перевиховання важковиховуваних дітей.
 7. Вплив корупції на функціонування економіки.
 8. Головні функції, принципи та методи діяльності МЕО.
 9. Грошовий мультиплікатор та принципи його дії. Рівновага грошового ринку
 10. Джерела створення та відтворення
 11. До принципів форми належать такі принципи
 12. Електронна пошта, її призначення та принципи функціонування.

81. Розкрийте особливості ведення електронної картотеки основних засобів.

82. Розподілена технологія обробки облікових даних.

83. Роль і місце управлінської інформаційної системи в управлінні підприємством.

84. Система класифікації і кодування.

85. Класифікатор. Способи створення класифікаторів техніко-економічної інформації.

86. Система управління базами даних (СУБД).

87. Системи підтримки прийняття рішень (СППР).

88. Системний (комплексний) підхід щодо створення інформаційної системи.

89. Склад задач зведеного обліку та складання звітності в автоматизованій інформаційній системі.

90. Склад задач обліку виробничих запасів в автоматизованій інформаційній системі обліку.

91. Склад задач обліку витрат на виробництво в автоматизованій інформаційній системі.

92. Склад задач обліку готової продукції, її відвантаження та реалізації в автоматизованій інформаційній системі.

93. Склад задач обліку фінансово-розрахункових операцій в автоматизованій інформаційній системі.

94. Склад комплексу задач з обліку праці та її оплати в умовах автоматизованої обробки даних.

95. Скласти перелік вхідній інформації з обліку основних засобів та НМА, назвати особливості формування електронних первинних документів.

96. Скласти перелік та дати характеристику вихідній інформації автоматизованого обліку витрат на виробництво.

97. Скласти перелік та дати характеристику вихідній інформації автоматизованого зведеного обліку та складання звітності.

98. Скласти перелік та дати характеристику вихідній інформації автоматизованого обліку фінансово-розрахункових операцій.

99. Скласти перелік та дати характеристику вихідній інформації автоматизованого обліку праці та її оплати.

100. Скласти перелік та дати характеристику вихідній інформації автоматизованого обліку виробничих запасів.

101. Скласти перелік та дати характеристику вихідній інформації з обліку готової продукції, її відвантаження та реалізації.

102. Скласти перелік та дати характеристику вхідній інформації автоматизованого обліку готової продукції, її відвантаження та реалізації.

103. Скласти перелік та дати характеристику вхідній інформації автоматизованого обліку фінансово-розрахункових операцій.

104. Скласти перелік та дати характеристику вхідній інформації автоматизованого обліку праці та її оплати.

105. Скласти перелік та дати характеристику вхідній інформації автоматизованого обліку виробничих запасів.

106. Скласти перелік та дати характеристику вхідній інформації автоматизованого обліку витрат на виробництво.

107. Скласти перелік та дати характеристику вхідній інформації автоматизованого зведеного обліку та складання звітності.

108. Скласти перелік та дати характеристику нормативно-довідковій інформації автоматизованого обліку фінансово-розрахункових операцій.

109. Скласти перелік та дати характеристику нормативно-довідковій інформації автоматизованого обліку витрат на виробництво.

110. Скласти перелік та дати характеристику нормативно-довідковій інформації автоматизованого зведеного обліку та складання звітності.

111. Скласти перелік та дати характеристику нормативно-довідковій інформації автоматизованого обліку виробничих запасів.

112. Скласти перелік та дати характеристику нормативно–довідковій інформації автоматизованого обліку праці та її оплати.

113. Скласти перелік та дати характеристику нормативно–довідковій інформації автоматизованого обліку готової продукції, її відвантаження та реалізації.

114. Скласти перелік та дати характеристику нормативно-довідковій, вхідній та вихідній інформації автоматизованого обліку виробничих запасів.

115. Скласти перелік та дати характеристику нормативно-довідковій, вхідній та вихідній інформації автоматизованого зведеного обліку та складання звітності.

116. Скласти перелік та дати характеристику нормативно-довідковій, вхідній та вихідній інформації автоматизованого обліку витрат на виробництво.

117. Скласти перелік та дати характеристику нормативно-довідковій, вхідній та вихідній інформації автоматизованого обліку праці та її оплати.

118. Скласти перелік та дати характеристику нормативно-довідковій, вхідній та вихідній інформації автоматизованого обліку основних засобів та нематеріальних активів.

119. Скласти перелік та дати характеристику нормативно-довідковій, вхідній та вихідній інформації з обліку готової продукції, її відвантаження та реалізації.

120. Скласти перелік та дати характеристику нормативно-довідковій, вхідній та вихідній інформації автоматизованого обліку фінансово-розрахункових операцій.

121. Словник метаданих.

122. Спеціалізовані програмні засоби для створення інформаційних сховищ даних і проведення аналізу.

123. Стадії та етапи робіт по створенню та впровадженню інформаційних систем обліку.

124. Структура інформаційної системи обліку, характеристика її складових.

125. Структура управлінської інформаційної системи. Функціональна та забезпечуюча частини.

126. Структура, форми подання та відображення економічної інформації.

127. Сутність управлінських інформаційних систем, побудованих на основі концепції планування матеріальних ресурсів (MRP).

128. Сутність управлінських інформаційних систем, побудованих на основі концепції планування виробничих ресурсів (MRP ІІ).

129. Сутність управлінських інформаційних систем, побудованих на основі концепції планування ресурсів підприємства (ЕRP).

130. Сутність управлінських інформаційних систем, побудованих на основі концепції, орієнтованої на кінцевого споживача (CSRP).

131. Технологія “клієнт-сервер”. Моделі реалізації цієї технології.

132. Технологія “файл-сервер”. Моделі реалізації цієї технології.

133. Технологія рішення задач зведеного обліку та складання звітності умовах автоматизованої обробки даних.

134. Технологія рішення задач обліку виробничих запасів в умовах автоматизованої обробки даних.

135. Технологія рішення задач обліку витрат на виробництво умовах автоматизованої обробки даних.

136. Технологія рішення задач обліку готової продукції, її відвантаження та реалізації в умовах автоматизованої обробки даних.

137. Технологія рішення задач обліку основних засобів та нематеріальних активів в умовах автоматизованої обробки даних.

138. Технологія рішення задач обліку праці та її оплати в умовах автоматизованої обробки даних.

139. Технологія рішення задач обліку фінансово-розрахункових операцій в умовах автоматизованої обробки даних.

140. Уніфікація та стандартизація облікових документів.

141. Фасетний метод класифікації. Переваги й недоліки цього методу.

142. Функціональна частина ІС обліку, її характеристика.

143. Функціональні і структурні особливості інформаційно-аналітичних систем.

144. Характеристика позамашинної інформаційної бази.

145. Характеристика та класифікація інформаційних систем обліку за сферою їх застосування.

146. Характеристика технологічного процесу обробки інформації.

147. Цільові аналітичні програмні пакети, які реалізують конкретні методики аналізу.

148. Штрихове кодування та технології його застосування в обліку.

149. Що розуміють під управлінням? Структура системи управління.

150. Які рівні управління ви знаєте і як вони насичені задачами планового, облікового і аналітичного характеру?

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)