АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Перше ділення заплідненої яйцеклітини. Передзародок (проембріо)

Читайте также:
 1. Виділення суміші пігментів листка. Дослідження фізико-хімічних властивостей пігментів
 2. Виділення, копіювання, переміщення, вставка, видалення об’єктів та робота з буфером обміну Windows
 3. Випишіть литовського князя, під час правління якого вперше було ліквідовано удільні князівства України-Руси, зазначте, які це були князівства, в якому столітті це сталося.
 4. Інструмент лінії для виділення передньої грані
 5. Множення та ділення комплексних чисел
 6. Навчальний проект для студентів спеціальності 6.010102 – початкова освіта – заочне відділення – на базі ОКР «Молодший спеціаліст» (3 р.н., початок навчання у 2009-2010 навч. році)
 7. Наступальний бій механізованого відділення (екіпажу танка).
 8. Обладнання для розділення неоднорідних систем у полі дії відцентрових сил
 9. Обладнання для розділення сировини методом подрібнення та перетирання
 10. Основи наступального бою механізованого (танкового) взводу (відділення, екіпажу танка).
 11. Основи розділення каналів

Формування зародка починається з ділення зиготи.

Рис. Розвиток зародка у роду Triticum (схема).

1- 17 зародок Т. aestivum у дорсовентральному перерізі.

За добу після запилення, зигота, як правило, починає ділитися. Форма зиготи різна. У пшениці вона грушоподібна, має дорсовентральну будову. В результаті нерівномірної вакуолізації зиготи, фігура першого поділу розміщується похило до поздовжньої вісі зиготи і виявляється зсунутою до апікального її кінця. У результаті такого нерівного поділу, яке є наслідком полярності зиготи, утворюються дві нерівні клітини (рис. )

Із верхньої апікальної клітини (са) двоклітинного зародка у подальшому утворюються основні частини зародка, із нижньої базальної (св) – підвісок, або суспензор. В подальшому у них по різному проходять процеси обміну речовин та швидкість ділення. За сприятливих умов апікальна клітина швидко ділиться і невдовзі виникає багатоклітинний зародок - передзародок або проембріо кулеподібної інколи грушовидної форми.

Різні дослідники термін передзародок розуміють по-різному. Одні вважають, що лише дво-, три-, чотириклітинні утвори, що виникли із зиготи слід називати передзародками, після цього починає розвиватись власне зародок. Інші відомі дослідники дотримуються дещо відмінних поглядів (Суеж, Яковлєв, Батигіна).

Багатьох дослідників цікавить запитання:

Що, який чинник спонукає зиготу до ділення ? Висловлено низку гіпотез:

· - спермії привносять у яйцеклітину особливі секрети (гормони), які спонукають її до ділення;

· - такі чинники утворюються у самій яйцеклітині за дії пилкової трубки і сперміїв;

· - проникнення сперміїв у яйцеклітину викликає механічне подразнення її, яке і є індуктором синтезу ранових гормонів, що стимулюють ділення яйцеклітини;

· - метаболічний градієнт визначає не тільки полярність, а й перше ділення зиготи.

По мірі розвитку зародка у основі підвіска диференціюється гіпофізис, що дає початок ініціальним клітинам кори і чохлика корінця, а на верхівці його навпроти гіпофізису диференціюється епіфізис, що дає початок ініціальним клітинам епідерми і кори зачатка стебла. Потім у вигляді горбиків зароджуються сім’ядолі. Та частина зародка, із якої утворюються сім’ядолі, називається сім’ядольною або стебловою, бо вона у рівній мірі започатковує як сім’ядолі так і стебло. Нижче цієї частини диференціюється підсімядольне коліно – гіпокотиль (коренева шийка) і зачаток кореня, остання частина називається кореневою. У паростків крім цих органів ще є епікотиль – надсім’ядольне коліно, тобто частина стебла між сім’ядолями і першими листками (перше міжвузля). Епікотиль називають також зачатковим стеблом або стебельцем.Одночасно з зовнішньою диференціацією відбувається внутрішня, яка полягає в утворенні двох зародкових тканин: зовнішньої – туніки і внутрішньої – корпуса. Із туніки у подальшому розвивається епідерма, а із корпуса – кора і центральний циліндр дорослої рослини.

В процесі розвитку глобулярного зародка його верхівкова частина поступово сплощується завдяки прискореному росту бокових частин. Це веде до утворення горбиків майбутніх сім’ядоль. Сім’ядолі видовжуються, і поміж них формується точка росту. Одночасно росте і корінь на якому утворюється кореневий чохлик.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)